Giới thiệu kết quả sáng kiến cấp cơ sở năm 2019: “Thực hiện công tác xã hội hóa, liên hệ với Cục xuất bản, in và phát hành trên địa bàn thành phố Hà Nội để tăng nguồn tư liệu Thư viện phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT

06/12/2019

Nhóm tác giả: Bùi Ánh Thơ và Nguyễn Thu Phương, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Học viện Dân tộc

Trung tâm Thông tin - Thư viện là một bộ phận cấu thành nên hoạt động của Học viện Dân tộc (HVDT), chính vì vậy để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong HVDT, yêu cầu Thư viện phải luôn tìm tòi, đổi mới hình thức hoạt động nhất là khâu tăng cường nguồn lực thông tin tư liệu Thư viện. Trong bối cảnh HVDT đang bước đầu đi vào hoạt động, kinh phí còn hạn hẹp, công tác xã hội hóa cần được đẩy mạnh với mục đích giao lưu và tiết kiệm kinh phí nhưng phải đảm bảo phục vụ tốt công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT.

HVDT ngày càng được mở rộng và phát triển, nhiệm vụ chuyên môn trong đó có hoạt động Thư viện đang được đầu tư phát triển. Thư viện là “giảng đường thứ 2” của học sinh, sinh viên, mọi nhiệm vụ của Thư viện đều gắn liền với mục tiêu đổi mới giáo dục của HVDT. Để phát triển giáo dục không có cách nào khác ngoài thúc đẩy phong trào học tập và năng lực nghiên cứu của các đối tượng tham gia vào hệ thống giáo dục đại học. Thư viện của HVDT sẽ thực sự là trung tâm, là trái tim của HVDT nhằm chuyển đổi thông tin thành tri thức phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng của HVDT.

Hiệu quả hoạt động của Thư viện có sự đóng góp quan trọng từ công tác bổ sung tài liệu Thư viện. Công tác bổ sung tài liệu là khâu đầu tiên quyết định số lượng, chất lượng vốn tài liệu của Thư viện, tạo tiềm lực thông tin của Thư viện. Công tác bổ sung tài liệu không chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, mà còn là tiêu chí cơ bản trong việc xác định vị thế và vai trò của Thư viện.

Với mục tiêu đặt ra tăng cường nguồn vốn tài liệu bổ sung cho Thư viện đặc biệt là các tài liệu quý hiếm không có trên thị trường hoặc đã có nhưng người làm Thư viện chưa kịp thời bổ sung nay không còn để bổ sung lại; tài liệu được xuất bản với số lượng hạn chế, tài liệu xuất bản theo đơn đặt hàng...Chính vì vậy, công tác bổ sung tài liệu phải có những đổi mới tích cực thì hoạt động Thư viện mới đáp ứng được yêu cầu tài liệu của bạn đọc.  

Nhu cầu về nguồn tài nguyên thông tin của giảng viên, sinh viên, học viên của HVDT là rất lớn, nhưng thực tế hiện nay, Thư viện mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ. Các sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện chủ yếu là cho mượn và trả tài liệu một cách thủ công; các hoạt động hỗ trợ học tập khác đều chưa có. Để phục vụ bạn đọc có hiệu quả, trong thời gian tới, Thư viện của HVDT cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt cần bổ sung nguồn tư liệu để đưa vào khai thác sử dụng. Trong bối cảnh kinh phí còn hạn hẹp, việc tăng nguồn tư liệu cho Thư viện của HVDT  bằng công tác xã hội hóa là việc làm rất cần thiết. Để tiết kiệm kinh phí chi cho việc mua sắm tài liệu, chúng tôi đã triển khai sáng kiến Thực hiện công tác xã hội hóa, liên hệ với Cục xuất bản, in và phát hành trên địa bàn thành phố Hà Nội để tăng nguồn tư liệu Thư viện phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của Học viện Dân tộc

- Phạm vi của sáng kiến: Thực hiện công tác xã hội hóa, liên hệ với Cục xuất bản, in và phát hành trên địa bàn thành phố Hà Nội để tăng nguồn tư liệu Thư viện phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT.

- Đối tượng của sáng kiến: Tìm hiểu nhu cầu của người khai thác tài liệu để đưa ra những đánh giá khách quan về nội dung tài liệu cần bổ sung. Người viết đi sâu đánh giá khả năng phối hợp của Cục xuất bản, in và phát hành trong việc cung cấp miễn phí nguồn tài liệu cho Thư viện của HVDT. Chọn người làm công tác Thư viện có đủ năng lực chuyên môn để tham mưu.

- Mục đích của sáng kiến: Tiết kiệm kinh phí; Giúp Thư viện hoàn thành nhiệm vụ; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện, phục vụ đắc lực trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tào và bồi dưỡng của giảng viên, học sinh, sinh viên, nâng tầm vị thế của HVDT trong bối cảnh hiên nay.

- Sáng kiến được áp dụng sẽ đóng góp vào việc: Tăng nguồn tư liệu Thư viện phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT.

- Nội dung: Sáng kiến gồm những nội dung cơ bản về thực trạng đội ngũ người làm công tác Thư viện; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm; Nguồn tài nguyên thông tin; Công tác phục vụ bạn đọc; Mục đích, ưu, nhược điểm của công tác xã hội hóa nguồn tư liệu cho Thư viện của HVDT.

- Hiệu quả khi áp dụng sáng kiến

+ Sáng kiến này đã được áp dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện và kết quả thu được là sách, giáo trình, tạp chí…của Cục xuất bản, in và phát hành tặng cho Thư viện làm phong phú thêm nguồn tài liệu của Thư viện, phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT.

+ Giúp Thư viện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Nâng cao vị thế của Thư viện trong HVDT nói riêng cũng như trong hệ thống Thư viện các trường đại học nói chung.

- Đề xuất, kiến nghị: Để triển khai, ứng dụng sáng kiến có hiệu quả, người viết xin được đề xuất, kiến nghị như sau:

+ Đề nghị Ban giám đốc HVDT: Tạo điều kiện ban hành văn bản để Trung tâm Thông tin – Thư viện thực hiện liên hệ với các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân nhằm tăng nguồn tư liệu cho Thư viện. Đảm bảo số lượng người làm Thư viện và đúng chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu với Ban giám đốc trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động Thư viện để Thư viện của HVDT thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để bạn đọc tra cứu tài liệu.

+ Các đơn vị, cá nhân trong HVDT: Quan tâm hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng của Thư viện và bổ sung tài liệu Thư viện để phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT.

Trên đây là nội dung sáng kiến Thực hiện công tác xã hội hóa, liên hệ với Cục xuất bản, in và phát hành trên địa bàn thành phố Hà Nội để tăng nguồn tư liệu Thư viện phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của Học viện Dân tộc đã được triển khai thực hiện và thu được kết quả bằng những sản phẩm cụ thể. Hy vọng trong thời gian tới, công tác xã hội hóa dần trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong Kế hoạch công tác của Trung tâm Thông tin - Thư viện và HVDT nhằm tiết kiệm kinh phí và đảm bảo phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng để HVDT ngày càng được mở rộng và phát triển. 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068