BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

 

Giám đốc: GS. TS. Trần Trung

0243.786.8108

Phó Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Viết Hưng

 

Phó Giám đốc: TS. Phạm Xuân Hoàng

 

Phó Giám đốc: PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy

 

KHOA CƠ BẢN

0243.795.7205

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

0243.783.1663

KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ 

0243.553.9542

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

0243.783.1662

0243.791.3001 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

0243.226.2594

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

0243.783.1658

0243.767.3200

0243.784.8893 

PHÒNG ĐÀO TẠO

0243.783.1661

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

0243.784.9890 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

0243.553.9543 

VIỆN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

0246.684.4162

0243.791.3003 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC

02437.957.206 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU DÂN TỘC

0243.210.4827

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068