Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Từ năm 2015 đến nay)

24/05/2019

A

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

 

Thư ký

Khoa học

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

 

Cơ quan Chủ trì

 

Tình trạng

 

I

Đề tài

1

Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số các xã đặc biệt khó khăn khu vực Tây Nam Bộ

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

 

ThS. Hoàng Lệ Nhật

2015-2017

Nafosted

Học viện Dân tộc

 

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu ảnh hưởng các phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới

 

PGS.TS. Trần Trung

 

ThS. Nguyễn Thu Trang

2015-2017

Chương trình Nông thôn mới

 

Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

3

Hệ thống hóa, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

PGS.TS.

Trần Trung

TS. Nguyễn Thị Thuận

2016-2018

Chương trình CTDT/16-20

Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

4

Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay

TS. Trịnh Quang Cảnh

 

ThS. Phan Văn Cương, ThS. Nguyễn Thị Nhiên

2016-2018

Chương trình CTDT/16-20

Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

5

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030

TS. Nguyễn Văn Dũng

TS. Giang Khắc Bình

2017-2019

Chương trình CTDT/16-20

Học viện

Dân tộc

Đã nghiệm thu

6

Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng dân tộc Mông ở Việt Nam

TS. Hoàng Hữu Bình

TS. Võ Thị Mai Phương

2017- 2019

Chương trình CTDT/16-20

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

 

 

7

Nghiên cứu các mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn An Ninh

Ths. Đinh Thị Hòa

2017- 2019

 

Chương trình CTDT/16-20

 

Viện Chiến lược và CSDT

Đã nghiệm thu

II

Dự án

1

Xây dựng mô hình điểm tổ chức cộng đồng xây dựng nông thôn mới ở 3 xã đặc biệt khó khăn thuộc 3 huyện nghèo (Chương trình 30a) của 3 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ

 

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

 

ThS. Ngô Thị Trinh

2015-2017

Ủy ban Dân tộc

 

Học viện Dân tộc

 

Đã nghiệm thu

2

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò thịt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc"

TS. Nguyễn Hồng Vỹ

 

 

ThS. Phương Đoàn

2018- 2020

Chương trình Nông thôn miền núi

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

 

 

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068