Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và tương đương (Từ năm 2016 đến nay)

06/06/2019

A

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Thư ký

Khoa học

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

Cơ quan Chủ trì

Tình trạng

Ghi chú

I

 Đề tài

1

Nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khoá IX về Công tác dân tộc

PGS. TS. Trần Trung

TS. Nguyễn Hồng Hải

2016

Ủy ban Dân tộc

Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

 

2

Nghiên cứu kết quả thực hiện một số chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer và những vấn đề đặt ra

CN. Sơn Minh Thắng

TS. Vũ Thanh Minh

2016

Ủy ban Dân tộc

Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

 

3

Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS

ThS. Phan Văn Cương

ThS. Nguyễn Thị Nhiên

2016- 2018

Ủy ban Dân tộc

Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

 

4

Nghiên cứu, đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo

TS. Hoàng Xuân Lương

ThS. Hà Quang Khuê

2017- 2018

Ủy ban Dân tộc

Viện Chiến lược và CSDT

Đang thực hiện

 

5

Nghiên cứu xác định nhu cầu, nội dung, phương hướng đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số

GS. TS.

Phó Đức Hoà

TS. Phạm Thị Thúy Hồng

2017- 2019

Ủy ban Dân tộc

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN

Đang thực hiện

 

6

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

PGS.TS.

Phạm Tất Viễn

 

ThS. Nguyễn Văn Giang

2018- 2019

Ủy ban Dân tộc

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

 

7

Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc còn ý kiến khác nhau và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam

TS. Phan Văn Hùng

ThS. Trần Quốc Hùng

2018-2019

Ủy ban Dân tộc

Học viện

Dân tộc

Đang thực hiện

 

8

Thu hút, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương

TS.

Phí Hùng Cường

TS. Đậu Thế Tụng

2018-2020

Ủy ban Dân tộc

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN

Đang thực hiện

 

9

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020

ThS.

Lưu Xuân Thủy

 

ThS. Phương Đoàn

2018-2019

Ủy ban

Dân tộc

Viện Nghiên

cứu Văn hóa

dân tộc

Đang thực hiện

 

10

Nghiên cứu, đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo

TS. Hoàng Xuân Lương

ThS. Hà Quang Khuê

2017- 2020

Ủy ban Dân tộc

Viện Chiến lược và CSDT, HVDT

Đang thực hiện

 

11

Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

TS. Hà Việt Quân

ThS. Phạm Quang Minh

2019-2021

UBDT

Trung tâm TV, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTS, HVDT

Đang thực hiện

 

12

Nghiên cứu thực trạng nghề dệt thổ cẩm ở Đắk Lắk; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

Ngô Thị Trinh

2020-2022

Sở KHCN Đăk Lăk

Trung tâm TV, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTS, HVDT

Đang thực hiện

 

II

Dự án

II.1

Dự án điều tra cơ bản

1

Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện về phân cấp xã làm chủ đầu tư trong một số chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo do Ủy ban Dân tộc quản lý.

TS. Nguyễn Văn Dũng

ThS. Phạm Thị Kim Cương

2016

Ủy ban Dân tộc

Học viện

Dân tộc

Đã nghiệm thu

 

2

Điều tra đánh giá hiệu quả cấp đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong một số chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý

TS. Giang Khắc Bình

ThS. Trịnh Thị Sợi

2016

Ủy ban Dân tộc

Học viện

Dân tộc

Đã nghiệm thu

 

11

Điều tra đánh giá hiệu quả nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong một số chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý

TS. Trịnh Quang Cảnh

ThS. Phan Văn Cương

2016

Ủy ban Dân tộc

Học viện Dân tộc

 

Đã nghiệm thu

 

12

Điều tra, đánh giá thực trạng lây nhiễm Virus HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc

ThS. Hà Quang Khuê

 

ThS. Phạm Quang Minh

2017- 2018

Ủy ban Dân tộc

 

Học viện Dân tộc

 

Đã nghiệm thu

 

II.2

Dự án bảo vệ môi trường

1

Xử lý nước ô nhiễm phục vụ sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn

TS. Ngô Văn Giới

ThS. Nguyễn Thị Huyền My

2016- 2018

Ủy ban Dân tộc

Học viện Dân tộc

   

2

Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc thông qua chuyển giao kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ tại chỗ từ nguồn phế phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp

TS. Nguyễn Hồng Vĩ

ThS. Mai Đức Hùng

2017- 2019

Ủy ban dân tộc

Viện Chiến lược và CSDT

Đã nghiệm thu  

3

Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

PGS.TS. Nguyễn Xuân Cự

ThS.Nguyễn Thu Trang

2016- 2020

Ủy ban Dân tộc

Học viện

Dân tộc

Đang thực hiện

 

4

Nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với các sự cố môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Mạnh Khải

ThS. Lê Thị Thu Thanh

2017-2018

Ủy ban Dân tộc

Học viện

Dân tộc

Đã nghiệm thu

 

 

5

Phát triển nông thôn Đa mục tiêu huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình” (Gói thầu QL.07: Bảo tồn văn hóa)

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy

ThS. Hoàng Thị Xuân

2016- 2017

Sở Kế hoạch & Đầu tư, tỉnh Hòa Bình

Quỹ phát triển

Côoet

Đã nghiệm thu

 

6

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

 

ThS. Dương Hiền Dịu

2017-2019

Sở KHCN tỉnh Đắc Lắc

 

Học viện

Dân tộc

 

Đã nghiệm thu

 

7

Nghiên cứu thực trạng; đề xuất giải pháp bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển KTXH cho cộng đồng DTTS (Chăm, Hoa, Khmer) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 2020, tầm nhìn 2030

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

ThS. Hoàng Kiều Ngân

2017- 2019

Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh

Học viện

Dân tộc

Đã nghiệm thu  

8

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2025 định hướng đến năm 2030

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

ThS. Dương Hiền Dịu

2017- 2019

Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng

Học viện

Dân tộc

Đã nghiệm thu  

9

Nâng cao vai trò của phụ nữ DTTS vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình ở các xã ĐBKK của tỉnh Lâm Đồng

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

ThS. Dương Hiền Dịu

2017- 2019

Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng

Học viện

Dân tộc

Chuyển tiếp

 

10

Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự

TS. Nguyễn Thu Trang

2016-2020

UBDT

Học viện Dân tộc

Đang thực hiện

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068