Bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống của dân tộc Tày huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Lễ hội truyền thống là một loại hình sinh hoạt văn hóa, là sản phẩm tinh thần mang đặc trưng văn hóa tộc người, được hình thành và phát triển trong suốt quá trình lịch sử. Những năm qua, người Tày ở Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng xu thế giao lưu, hội nhập ngày càng sâu rộng, đã tác động không nhỏ đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Lễ hội truyền thống của người Tày ở Đà Bắc vì thế, đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Khôi phục, bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của người Tày ở Đà Bắc là việc làm cấp thiết, không chỉ để làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào, mà còn góp phần gìn giữ vốn di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày. Qua việc nghiên cứu các lễ hội truyền thống của người Tày ở Đà Bắc, bài viết này đưa ra kiến nghị, đề xuất để khôi phục, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của người Tày ở huyện Đà Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc cần thường xuyên sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó, tìm ra những nguyên nhân để có giải pháp mang tính hệ thống, khoa học, khả thi cho công tác tuyên truyền. Vì thế, trên cơ sở nghiên cứu thực tế, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác tuyên truyền chính sách dân tộc; Chăm lo phát triển kinh tế, phát triển giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam; Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay.

Trang: Đầu Trước Tiếp Cuối

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068