Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ các cấp năm 2020

11/04/2019

1. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện năm 2020 ( bao gồm chuyển tiếp từ các năm trước)

STT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

 

Thư ký

Khoa học

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

 

Cơ quan Chủ trì

 

Tình trạng

 

I

Đề tài

1

Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng dân tộc Mông ở Việt Nam

TS. Hoàng Hữu Bình

TS. Võ Thị Mai Phương

2017- 2019

Chương trình CTDT/16-20

Viện Chiến lược và CSDT

   Chuyển tiếp

II

Dự án

1

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò thịt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc"

TS. Nguyễn Hồng Vỹ

  

ThS. Phương Đoàn

2018- 2020

Chương trình Nông thôn miền núi

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và tương đương thực hiện năm 2020 ( bao gồm chuyển  tiếp từ các năm trước)

 

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Thư ký

Khoa học

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

Cơ quan Chủ trì

Tình trạng

Ghi chú

I

Đề tài cấp bộ

1

Thu hút, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương

TS.

Phí Hùng Cường

TS. Đậu Thế Tụng

2018-2020

Ủy ban Dân tộc

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN

Đang thực hiện

 Chuyển tiếp

2

Nghiên cứu, đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo

TS. Hoàng Xuân Lương

ThS. Hà Quang Khuê

2017- 2020

Ủy ban Dân tộc

Viện Chiến lược và CSDT, HVDT

Đang thực hiện

Chuyển tiếp

3

Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

TS. Hà Việt Quân

ThS. Phạm Quang Minh

2019-2021

UBDT

Trung tâm TV, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTS, HVDT

Đang thực hiện

Chuyển tiếp

II

Đề tài cấp tỉnh

1

Nghiên cứu thực trạng nghề dệt thổ cẩm ở Đắk Lắk; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

Ngô Thị Trinh

2020-2022

Sở KHCN Đăk Lăk

Trung tâm TV, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTS, HVDT

Đang thực hiện

 

 

 

 

III

Dự án

III.1

Dự án điều tra cơ bản

1

 (Không có)

 

 

 

 

 

 

 

III.2

Dự án bảo vệ môi trường

1

Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự

TS. Nguyễn Thu Trang

2016-2020

UBDT

Học viện Dân tộc

Đang thực hiện

 

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068