Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ các cấp năm 2020

11/04/2019

1. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện năm 2020 ( bao gồm chuyển tiếp từ các năm trước)
STT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
 
Thư ký
Khoa học
Thời gian
thực hiện
Cơ quan
quản lý
 
Cơ quan Chủ trì
 
Tình trạng
 
I
Đề tài
1
Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng dân tộc Mông ở Việt Nam
TS. Hoàng Hữu Bình
TS. Võ Thị Mai Phương
2017- 2019
Chương trình CTDT/16-20
Viện Chiến lược và CSDT
   Chuyển tiếp
II
Dự án
1
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò thịt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc"
TS. Nguyễn Hồng Vỹ
  
ThS. Phương Đoàn
2018- 2020
Chương trình Nông thôn miền núi
 
Viện Chiến lược và CSDT
 
Đang thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và tương đương thực hiện năm 2020 ( bao gồm chuyển  tiếp từ các năm trước)
 
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Thư ký
Khoa học
Thời gian
thực hiện
Cơ quan
quản lý
Cơ quan Chủ trì
Tình trạng
Ghi chú
I
Đề tài cấp bộ
1
Thu hút, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương
TS.
Phí Hùng Cường
TS. Đậu Thế Tụng
2018-2020
Ủy ban Dân tộc
Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN
Đang thực hiện
 Chuyển tiếp
2
Nghiên cứu, đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo
TS. Hoàng Xuân Lương
ThS. Hà Quang Khuê
2017- 2020
Ủy ban Dân tộc
Viện Chiến lược và CSDT, HVDT
Đang thực hiện
Chuyển tiếp
3
Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
TS. Hà Việt Quân
ThS. Phạm Quang Minh
2019-2021
UBDT
Trung tâm TV, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTS, HVDT
Đang thực hiện
Chuyển tiếp
II
Đề tài cấp tỉnh
1
Nghiên cứu thực trạng nghề dệt thổ cẩm ở Đắk Lắk; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển
TS. Nguyễn Thị Bích Thu
Ngô Thị Trinh
2020-2022
Sở KHCN Đăk Lăk
Trung tâm TV, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTS, HVDT
Đang thực hiện
 
 
 
 
III
Dự án
III.1
Dự án điều tra cơ bản
1
 (Không có)
 
 
 
 
 
 
 
III.2
Dự án bảo vệ môi trường
1
Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020
PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự
TS. Nguyễn Thu Trang
2016-2020
UBDT
Học viện Dân tộc
Đang thực hiện
 
 
 
Tin liên quan