Số ký hiệu văn bản

85/QĐ-HVDT

Tên biểu mẫu

Biểu mẫu Sáng kiến cấp cơ sở (Ban hành kèm theo Quyết định số: 85/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện dân tộc ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến cấp cơ sở của Học viện Dân tộc)

Ngày ban hành

2019

Cơ quan ban hành

Học viện dân tộc

Toàn văn

Tải về