KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

 

Đơn vị:

Khoa Dự bị đại học

Phụ trách khoa

ThS. Đỗ Thúy Hằng

Điện thoại:

0243.541.0041

Email:

khoadbdh@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoa Dự bị đại học được thành lập trên cơ sở thành lập Học viện Dân tộc theo Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ với vị trí là một đơn vị chuyên môn trực thuộc Học viện. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Dự bị đại học được quy định tại Quyết định số 33/QĐ-HVDT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc:

I. Vị trí và chức năng

Giúp Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh là con em các gia đình định cư lâu dài tại vùng dân tộc, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông của các trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm góp phần tạo nguồn tuyển sinh cho các khoa, ngành đại học của Học viện và các trường đại học trong cả nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Học viện chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyển chọn; bổ túc kiến thức văn hóa cho học sinh hệ dự bị đại học để đáp ứng yêu cầu và năng lực vào học đại học, cao đẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Tham mưu cho Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch tuyển sinh hệ dự bị đại học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh hệ dự bị đại học, kiểm tra, phân loại và sắp xếp hồ sơ, xử lý các dữ liệu liên quan đến hồ sơ tuyển sinh: tổng hợp dữ liệu, sửa chữa sai sót, in phiếu báo trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển. Tham gia vào các ban của Hội đồng tuyển sinh và thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng tuyển sinh phân công;

4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy đã được phê duyệt, bao gồm: Xây dựng chương trình, tài liệu học tập, kế hoạch giảng dạy, học tập trên cơ sở đề cương chi tiết các môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, bảo đảm chất lượng của người học đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực, trình độ cho học sinh;

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Học viện thực hiện việc giám sát chế độ, quyền lợi của học sinh được hưởng theo quy định của Nhà nước;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chuyên môn của Khoa và Học viện;

7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của khoa;

8. Quản lý cán bộ của khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Tổ chức đánh giá cán bộ và người lao động của Khoa theo quy định;

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về các hoạt động của Khoa theo quy định của Học viện Dân tộc; cập nhật, cung cấp thông tin hoạt động của Khoa trên Cổng thông tin điện tử của Học viện;

10. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Học viện giao cho Khoa để phục vụ cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Dân tộc giao.

III. Cơ cấu tổ chức

Hiện, Khoa Dự bị đại học có Lãnh đạo Khoa và đội ngũ cán bộ với nhiều kinh nghiệm về công tác giảng dạy, quản lý học sinh trung học phổ thông.

- Nhân sự của Khoa bao gồm: 03 người.

- Trình độ chuyên môn: 02 thạc sĩ, 01 cử nhân.

- 02 cán bộ là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

IV. Chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2025

- Mục tiêu: 

Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, quy mô đào tạo được mở rộng trong việc tạo nguồn tuyển vào đại học, cao đẳng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đa dạng đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quy mô đào tạo: 300 học sinh/năm.

- Giải pháp:

+ Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và đa dạng của xã hội: Phát triển chất lượng chương trình đào tạo dự bị đại học;  Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng hệ dự bị phù hợp với chuẩn đầu ra. Áp dụng phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tích cực; Hoàn thiện các quy định về dạy và học đối với hệ dự bị đại học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học, phát huy sự tham gia tích cực của cán bộ và người học vào nâng cao chất lượng bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện.

+  Phát triển quy mô đào tạo dự bị đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế - xã hội: Dự báo nhu cầu, xác định quy mô; Đổi mới phương thức tuyển sinh phù hợp với nguồn lực để đảm bảo nâng cao chất lượng theo chuẩn đầu ra.

+ Kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia và khu vực: Xây dựng, hoàn thiện chương trình dự bị đại học phù hợp với quy chế, quy định và yêu cầu phát triển của vùng dân tộc và miền núi; Phát triển chương trình dự bị đại học theo hướng hiện đại, tiên tiến, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế; Kiểm định chất lượng chương trình dự bị đại học; Khảo sát người học và đơn vị tiếp nhận người học hệ dự bị đại học của Học viện

+ Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế: Gắn công tác giảng dạy với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu xã hội; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường tiếng Anh để huy động tối đa nguồn lực phục vụ bồi dưỡng dự bị đại học của Học viện.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm Khoa thực hiện việc tham mưu cho Giám đốc Học viện tuyển sinh hệ dự bị đại học vào học các ngành đại học của Học viện và một số trường đại học với đối tượng tuyển sinh là học sinh dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị Quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030./.

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068