KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

 

Đơn vị:

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Phó Trưởng Khoa

(Phụ trách)

ThS. Phạm Thị Kim Cương

Điện thoại:

0243.783.1663

Email:

khoaqlnn@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc là một trong những khoa có bề dày truyền thống lâu nhất của Học viện. Tính đến nay, Khoa đã có gần 20 năm xây dựng và trưởng thành với nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc trên cả nước. Ban đầu, khoa chỉ có 03 giảng viên, trong đó có 01 Trưởng khoa, đến nay, số lượng viên chức của Khoa đã tăng lên 05 người, trong đó có 01 Phó Trưởng khoa, 04 giảng viên. Về trình độ chuyên môn, Khoa có 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sỹ (trong đó có 02 người đang học nghiên cứu sinh).

Theo Quyết định số 35-QĐ/HVDT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc có chức năng và nhiệm vụ sau:

I. Vị trí, chức năng

 Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc là đơn vị chuyên môn thuộc Học viện Dân tộc có chức năng giúp Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành về quản lý và chính sách dân tộc; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 15 của Điều lệ Trường đại học và các quy định cụ thể sau đây:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện đào tạo các ngành, bồi dưỡng khối kiến thức quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong và ngoài chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

2. Chủ trì, tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học.

3. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa và các bộ môn trực thuộc.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

5. Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của Khoa để đề xuất và tổ chức xây dựng đề án mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

6. Quản lý giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc khoa. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý trong Học viện theo quy định.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Học viện để thực hiện tốt các hoạt động phong trào theo kế hoạch.

8. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Học viện giao cho khoa để phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Dân tộc giao./.

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068