KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

 

Đơn vị:

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Phó Trưởng Khoa

(Phụ trách)

TS. Trần Đăng Khởi

Điện thoại:

0243.783.1663

Email:

khoaqlnn@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc là một trong những khoa có bề dày truyền thống của Học viện. Tính đến nay, Khoa đã có gần 20 năm xây dựng và trưởng thành với nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc trong cả nước.  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc được quy định tại Quyết định số 35/QĐ-HVDT ngày 10/02/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc.

Từ ngày 25/01/2022, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc được quy định tại Quyết định số 37/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện Dân tộc.

I. Vị trí, chức năng

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc là đơn vị thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực quản trị - quản lý; quản lý công, chính sách công, quản trị nhân sự, quản lý nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc...; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc; bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong và ngoài đơn vị phục vụ công tác giảng dạy chuyên môn của Khoa.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện đào tạo các ngành; bồi dưỡng khối kiến thức quản lý nhà nước về công tác dân tộc; bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

2. Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

3. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

5. Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của Khoa để đề xuất tổ chức xây dựng đề án mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn; tổ chức các hoạt động giảng dạy trong và ngoài Học viện.

6. Chủ trì thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học. 

7. Quản lý giảng viên, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc Khoa. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý trong Học viện theo quy định.

8. Phối hợp với đơn vị phụ trách công tác chính trị và học sinh sinh viên, các đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Học viện để thực hiện tốt các hoạt động phong trào theo kế hoạch.

9. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Học viện giao cho Khoa để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Dân tộc giao./.

          III. Cơ cấu tổ chức

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc gồm: Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa, viên chức và người lao động.

1. Trưởng Khoa: Trưởng Khoa do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Khoa.

2. Phó Trưởng Khoa: Phó Trưởng Khoa do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Khoa và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa và Giám đốc Học viện về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3. Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các tổ bộ môn trực thuộc Khoa, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập vào thời điểm thích hợp.

4. Khoa có ít nhất 07 người làm việc tại Khoa nằm trong tổng số lượng người làm việc của Học viện Dân tộc được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

5. Trưởng Khoa xây dựng Quy chế làm việc của Khoa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Khoa.

IV. Thành tích tiêu biểu

- Tập thể:

+ Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

+ Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm 2013.

- Cá nhân:

+ 100% giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ 100% giảng viên được nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện.

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068