KHOA CƠ BẢN

Đơn vị:

Khoa Cơ bản

Phó trưởng Khoa

(Phụ trách Khoa)

ThS. Trần Đăng Khởi

Điện thoại:

0243.783.1664

Email:

khoacoban@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoa Cơ bản (ban đầu là Khoa Kiến thức Cơ bản sau đổi tên thành Khoa Lý luận cơ bản) được ra đời cùng với sự thành lập của Trường Cán bộ Dân tộc (9/9/1999), tính đến nay, Khoa đã có 20 năm xây dựng và trưởng thành. Trên cơ sở thành lập Học viện Dân tộc theo Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ với vị trí là một đơn vị chuyên môn trực thuộc Học viện. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ bản được quy định tại Quyết định số 32/QĐ-HVDT ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc:

I. Vị trí, chức năng

Khoa Cơ bản là đơn vị chuyên môn trực thuộc Học viện Dân tộc, với chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo bồi dưỡng khối kiến thức kiến thức đại cương, kiến thức lý luận chính trị trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong và ngoài đơn vị phục vụ công tác giảng dạy chuyên môn của Khoa. Theo Điều 15 của Điều lệ Trường Đại học, Khoa Cơ bản thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể sau đây:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng khối kiến thức đại cương, kiến thức lý luận chính trị; Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

2. Tổ chức xây dựng, đấu thầu các Đề tài/Dự án, hoạt động khoa học và công nghệ khác, chủ động khai thác các nguồn hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, nhằm gắn đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

3. Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và đánh giá viên chức thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

4. Quản lý chất lượng, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất để bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học.

 6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc Khoa.

7. Đề xuất và tổ chức xây dựng đề  án để mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa. 

8. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Học viện giao cho Khoa để phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác chuyên môn khác.

 9. Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Chính trị và Học sinh- Sinh viên, các tổ chức đoàn, hội tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên.

10. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên... tổ chức thực hiện tốt các phong trào của Khoa và tham gia tích cực vào các phong trào của Học viện.

11. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của Khoa đăng trên Trang thông tin điện tử của Học viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

III. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng giảng viên của Khoa là 12 người, trong đó có 1 Phụ trách Khoa, 3 giảng viên cơ hữu, 08 giảng viên kiêm chức.

- Trình độ chuyên môn: 02 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 06 Tiến sĩ, 01 người đang học Nghiên cứu sinh, 03 thạc sỹ.

2. Khoa có thể thành lập Hội đồng Khoa và các Hội đồng tư vấn do Giám đốc Học viện quyết định theo đề nghị của Trưởng Khoa được quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 15 của Điều lệ trường đại học.

3. Khoa có các bộ môn trực thuộc gồm:

- Bộ môn Lý luận - Chính trị

- Bộ môn Nhà nước và Pháp luật

- Bộ môn Ngôn ngữ - Tin học

- Bộ môn Giáo dục thể chất và  Giáo dục quốc phòng

Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ Trường Đại học và các quy định cụ thể của Học viện Dân tộc./.

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068