KHOA SAU ĐẠI HỌC

Đơn vị:

Khoa Sau Đại học

Trưởng Khoa:

TS. La Đức Minh

Điện thoại:

0243.767.3196

Email:

khoasaudaihoc@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

I. Vị trí và chức năng

Khoa Sau Đại học là đơn vị chuyên môn thuộc Học viện Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác đào tạo sau đại học, bao gồm: Công tác tuyển sinh, đào tạo;xây dựng kế hoạch mở mã ngành mới, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo; liên kết đào tạo trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan; bồi dưỡng kỹ năng công bố quốc tế, ngoại ngữ đảm bảo chuẩn đầu ra của bậc học tiến sỹ và những vấn đề liên quan đến đào tạo sau đại học của Học viện.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Khoa Sau Đại học thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 15 của Điều lệ Trường Đại học và các quy định cụ thể sau đây:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, mở mã ngành đào tạo sau đại học;

2. Công tác tuyển sinh;

3. Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy;

4. Tổ chức, quản lý hoạt động học tập;

5. Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ sau đại học theo quy định;

6. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Học Viện Dân tộc liên kết đào tạo sau đại học, quản lý hoạt động đào tạo sau đại học theo quy định; 

7. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, viên chức của khoa theo quy định và khuyến khích đối với người học sau đại học; chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện Dân tộc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về đào tạo sau đại học và những vấn đề liên quan.

8. Bồi dưỡng kỹ năng công bố quốc tế, ngoại ngữ đảm bảo chuẩn đầu vào và đầu ra của các bậc học.

9. Phân công, theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ trong Khoa;

10. Quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định hiện hành;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Khoa Sau đại học gồm: Trưởng Khoa, giảng viên, chuyên viên.

- Nhân sự của Khoa bao gồm: 4 người.

- Trình độ chuyên môn: 02 tiến sĩ, 02 thạc sĩ.

- 03 cán bộ là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

IV. Chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2023

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới Khoa Sau đại học tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất, mở mã ngành đào tạo sau đại học và phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học có uy tín để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội, cụ thể như sau:

1. Phát triển đội ngũ

- Mục tiêu: Phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ, chuyên viên. Chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên và chuyên viên chuyên trách.

- Giải pháp: Đề xuất bổ sung đội ngũ giảng viên, chuyên viên; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản lý; khuyến khích cán bộ, chuyên viên nâng cao trình độ nghiệp vụ và học vấn.

-  Chỉ tiêu: 

+ Phát triển đội ngũ: Tăng ổn định nhân sự theo tốc độ tăng quy mô đào tạo, đến năm 2020 có 10 nhân sự.

+ Kỹ năng, nghiệp vụ: Phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên, nghiên cứu trong Khoa thành thạo phần mềm quản lý sau đại học.

+ Trình độ: Phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên, chuyên viên trong Khoa có trình độ thạc sĩ trở lên.

+ Cơ sở vật chất: Để đáp ứng nhu cầu công tác, Khoa đề nghị Học viện trang bị đồng bộ cơ sở vật chất như: Phòng làm việc, bàn làm việc, máy tính, phần mềm quản lý đào tạo…

2. Quản lý đào tạo

- Mục tiêu: Phát triển nâng cao chất lượng đào tạo đại học, gắn đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học.

+ Về cơ cấu ngành nghề: Xây dựng cơ cấu ngành nghề theo hướng đa dạng, đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Về chương trình đào tạo: Xây dựng nội dung chương trình đảm bảo theo khung chương trình quy định, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

+ Về quy mô: Phát triển hợp lý quy mô đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về số lượng, chất lượng.

3. Nghiên cứu khoa học

         Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện Dân tộc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về đào tạo sau đại học và những vấn đề liên quan. Nâng cao năng lực và kỹ năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên./.

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068