KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

Đơn vị:

Khoa Văn hoá Dân tộc thiểu số

 Trưởng Khoa 

TS. Giang Khắc Bình

Điện thoại:

024.3553.9542

Email:

khoavanhoadtts@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (tiền thân là Khoa Nghiệp vụ công tác dân tộc) là một trong những khoa có bề dày truyền thống lâu nhất của Học viện khi được ra đời cùng với sự thành lập của Trường Cán bộ dân tộc (9/9/1999). Tính đến nay, Khoa đã có 18 năm xây dựng và trưởng thành với nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc trên cả nước. Hiện nay Khoa có 4 giảng viên, trong đó có 1 Phó Trưởng khoa, 3 giảng viên. Về trình độ chuyên môn, Khoa có 2 Tiến sỹ, 2 Thạc sỹ trong đó có 01 người đang học Nghiên cứu sinh.

Theo Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 10/02/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

I. Vị trí, chức năng:

Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số là đơn vị chuyên môn thuộc Học viện Dân tộc. Khoa có chức năng giúp Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành về văn hóa dân tộc thiểu số, bồi dưỡng kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số, nghiệp vụ làm công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 15 của Điều lệ Trường đại học và các quy định cụ thể sau đây:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện đào tạo các ngành, bồi dưỡng khối kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số, nghiệp vụ làm công tác dân tộc. Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện hoặc các lớp ngoài Học viện trên tinh thần phối hợp, liên kết.

2. Chủ trì, tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học.

3. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa và các bộ môn trực thuộc.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

5. Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của khoa để đề xuất và tổ chức xây dựng đề án mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

6. Quản lý giảng viên, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc khoa. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Học viện theo quy định.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Học viện để thực hiện tốt các hoạt động phong trào theo kế hoạch.

8. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Học viện giao cho khoa để phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Dân tộc giao.

III. Khoa có các bộ môn trực thuộc gồm:

1. Bộ môn Nghiệp vụ công tác dân tộc

2. Bộ môn Văn hóa vùng với công tác dân tộc

Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ Trường đại học và các quy định cụ thể sau đây:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, của Khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, Giám đốc giao;

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của người học theo quy định của Học viện;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Học viện và Khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn; 

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên, của bộ môn, của Khoa và Học viện theo yêu cầu của Hội đồng Học viện, Giám đốc, Trưởng khoa./.

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068