KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

 

Đơn vị:

Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số

Trưởng Khoa 

TS. Giang Khắc Bình

Điện thoại:

024.3553.9542

Email:

khoavanhoadtts@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (tiền thân là Khoa Nghiệp vụ công tác dân tộc) là một trong những Khoa có bề dày truyền thống của Học viện khi ra đời cùng với sự thành lập của Trường Cán bộ Dân tộc (09/9/1999). Tính đến nay, Khoa đã có 23 năm xây dựng và trưởng thành với nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc trên cả nước. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số được quy định tại Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 10/02/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc.

Từ ngày 25/01/2022, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số được quy định tại Quyết định số 38/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện Dân tộc.

I. Vị trí, chức năng

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số là đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa dân tộc thiểu số; du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy chuyên môn của Khoa.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện đào tạo đại học và sau đại học các ngành.

2. Bồi dưỡng kiến thức văn hóa dân tộc thiểu số, quản lý văn hóa dân tộc thiểu số, nghiệp vụ công tác dân tộc.

3. Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Học viện để thực hiện tốt các hoạt động phong trào theo kế hoạch.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc Khoa.

6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

7. Chủ trì, tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học.

8. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa và các bộ môn trực thuộc.

9. Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của Khoa để đề xuất và tổ chức xây dựng đề án mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn; tổ chức các hoạt động giảng dạy trong và ngoài Học viện.

10. Quản lý giảng viên, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

11. Tổ chức đánh giá viên chức trong Khoa và tham gia đánh giá viên chức trong Học viện theo quy định.

12. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Học viện giao cho Khoa để phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Dân tộc giao.

          III. Cơ cấu tổ chức

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số gồm: Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa, viên chức và người lao động.

1. Trưởng Khoa: Trưởng Khoa do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Khoa.

2. Phó Trưởng Khoa: Phó Trưởng Khoa do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Khoa và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa và Giám đốc Học viện về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3. Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các tổ bộ môn trực thuộc Khoa, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập vào thời điểm thích hợp.

4. Khoa có ít nhất 07 người làm việc tại Khoa nằm trong tổng số lượng người làm việc của Học viện Dân tộc được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

5. Trưởng khoa xây dựng Quy chế làm việc của Khoa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Khoa.

IV. Thành tích tiêu biểu

- Tập thể:

+ Giấy khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2016, 2018.

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019.

+ Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2021.

- Cá nhân: 01 cá nhân Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 02 cá nhân Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068