Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội của  sinh viên Học viện Dân tộc hiện nay và những vấn đề cần thực hiện

10/10/2023

                                               Trần Ái Mùi

    SV Khóa I, Ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS, Học viện Dân tộc

Đấu tranh làm thất bại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong sinh viên là một vấn đề hệ trọng, nóng bỏng, cấp thiết của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện cả nước có khoảng gần 2 triệu sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và có số lượng lớn thường xuyên tham gia mạng xã hội. Nếu được nâng cao nhận thức thì đây là lực lượng đông đảo, hùng hậu, đóng vai trò xung kích, có trình độ, nhiệt huyết, trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản biện các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có sinh viên của Học viện Dân tộc.

Từ khoá: Đấu tranh phản bác; các quan điểm sai trái, thù địch; trên mạng xã hội; sinh viên Học viện Dân tộc; những vấn đề thực hiện

1. Mạng xã hội ở Việt Nam và âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet đã trở thành không gian xã hội mới - không gian mạng mang lại những cơ hội, vận hội mới để các quốc gia, dân tộc cùng nhau  hợp tác và phát triển. Trước xu thế đó, Việt Nam là một nước được đánh giá là có sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội. Hiện nay, mạng xã hội ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, có thể phân thành hai loại, đó là:

Thứ nhất, các trang mạng xã hội của Việt Nam do các doanh nghiệp trong nước cung cấp và đây là các trang mạng xã hội có máy chủ đặt ở trong nước nên đã được cấp phép hoạt động đều tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước nên rất ít trường hợp để xảy ra sai phạm và phản cảm.

Thứ hai, mạng xã hội của nước ngoài, do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam và có máy chủ đặt ở ngoài nước, điển hình như: Facebook, Google, Youtube, Twitter... cung cấp vào Việt Nam. Trên những nền tảng của các trang mạng này, thông tin sai lệch được nhanh chóng, dễ dàng khuếch tán và có tốc độ lan truyền rất nhanh chóng.

Theo số liệu thống kê của Google, “Đến tháng 1/2020, trong số 96,9 triệu dân cả nước có 68,17 triệu người (chiếm 70% dân số) dùng Internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á; 65 triệu người (chiếm 67% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số người dùng Youtube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% người dùng internet hằng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên”[1].

Với sự phát triển rất mạnh mẽ, sôi động và phong phú của mạng xã hội toàn cầu, nhất là các trang mạng xã hội ở nước ngoài do máy chủ không ở ngoài nước nên không nằm trong tầm kiểm soát của pháp luật Việt Nam. Với thế mạnh là có tính lan toả rộng, nhanh và khó kiểm soát, mạng xã hội trở thành một trong những yếu tố tiềm năng nhất trong lan truyền quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, tận dụng sự vượt trội về công nghệ số, các thế lực thù địch đã lợi dụng tuyên truyền nhằm gây khó khăn cho sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong xã hội. Theo đó, âm mưu của chúng là tìm cách “Xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, rất kiên trì và xảo quyệt. Các phần tử cơ hội chắc mẩm đây là cơ hội để họ dấn tới tác động, làm chuyển hóa tình hình, thay đổi đất nước ta, cho nên họ hoạt động rất điêng cuồng với nhiều thủ đoạn và sách lược mới. Vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước ta, chống đối nội bộ Đảng ta, xã hội ta, hòng phá ta từ bên trong phá ra, bịa đặt, xuyên tạc lịch sử…”[2].

Nắm bắt được số lượng người dùng internet hàng ngày phần lớn là sinh viên (94%) và lại đang bị “thả nổi” nên các thế lực phản động đã lợi dụng triệt để các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại như báo chí, đài phát thanh đặt ở ngoài nước, internet, các trang mạng xã hội, các blog, tấn công vào hàng ngũ sinh viên. Thậm chí, “Các thế lực phản động còn tìm cách thâm nhập vào các tổ chức Đoàn ở các nhà trường, các cơ quan đơn vị với mục đích phá vỡ các tổ chức này; lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”; hoặc là tìm cách đưa các ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phản động vào trong đời sống tinh thần của sinh viên; hoặc một số thành phần đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên, giảng đường, đến các hội thảo khoa học, thông qua các chương trình học bổng, thông qua mạng xã hội... lôi kéo, kích động, xuyên tạc, mua chuộc sinh viên phát ngôn, đăng tải các dòng trạng thái trên trang mạng cá nhân… chống lại Nhà nước, chế độ, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng, làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội…[3].

2. Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trên mạng xã hội

Trước những vấn đề đó, để đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ, chính sách như: Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng”; Thông báo số 17/TB-VPTW, ngày 23/8/2016 của Thường trực Ban Bí thư “Về biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng”; nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong đó, Nghị quyết chỉ rõ: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”[4].

Trên cơ sở đó, ngày 12/6/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng, trong đó quy định: “Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng”[5]. Trước đó, ngày 17/6/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg “Về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới”.

3. Sinh viên Học viện Dân tộc với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Học viện Dân tộc là cơ sở giáo dục công lập có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ kế cận cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Theo đó, sinh viên của Học viện hầu hết là con em của đồng bào các dân tộc như: Tày, Thái, Mường, Mông, Dao, La Hủ, Bố Y, Mảng, Chứt, Tà Ôi, Rơ Măm, Jrai, M Nông, Mạ, Khmer… và đến từ các khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên Hải Miền Trung. Đây là những vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, có xuất phát điểm và điều kiện kinh tế còn thấp nên việc tiếp cận với các phương tiện học tập hiện đại của sinh viên còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để tạo điều kiện cho công tác giảng dạy và sinh viên có môi trường học tập tốt, Học viện đã tiếp hành lắp đặt hệ thống wifi phủ khắp các khoa, phòng cho đến các giảng đường.

Với hệ thống internet được kết nối rộng rãi đó đã tạo điều kiên hết sức thuận lợi cho sinh viên của Học viện có điều kiện tìm hiểu thêm những kiến thức  khoa học mới phục vụ cho công việc học tập. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn những vấn đề khó kiểm soát khi sinh viên truy cập vào các trang mạng xã hội độc hại mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Vì vậy, để quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các văn bản của Đảng uỷ cấp trên cũng như của Uỷ ban Dân tộc nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái trên mạng xã hội, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã tiến hành các hoạt động sau:

Thứ nhất, hàng năm sau khi triệu tập sinh viên về học tập, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo cho Phòng Tổ chức cán bộ - Bộ phận công tác chính trị học sinh, sinh viên và Đoàn thanh niên của Học viện tiến hành “Tuần sinh hoạt chính trị công dân” cho sinh viên của Học viện. Qua việc tổ chức tuần sinh hoạt, các chủ trương, chính sách, chế độ ưu tiên của Đảng, Nhà nước đối với sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số được phổ biến một cách rộng rãi.

Thứ hai, trong quá trình học tập, sinh viên còn được các thầy cô, nhất là các thầy, cô giáo giảng dạy các học phần lý luận Mác-Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh hay Chính sách dân tộc… thông qua bài giảng đưa ra những vấn đề cụ thể về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm làm cho các em thấy rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, để các em có điều kiện chứng kiến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã phối hợp với các địa phương đưa sinh viên đi ngoại khoá. Chẳng hạn như tháng 11/2022 Học việc đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đưa sinh viên đi thực tế 3 ngày để tham quan các mô hình phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Với những việc làm thiết thực trên đã tạo thêm niềm tin vững chắc cho sinh viên là con em của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, sinh viên có điều kiện hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không như âm mưu tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá nước ta.

Có được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm của Đảng uỷ Cơ quan Uỷ ban Dân tộc, lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, nhất là sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện. Ngoài ra, có sự nỗ lực của các khoa, phòng và các giảng viên của Học viện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy tinh thần tự chủ của sinh viên trong việc đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội cũng còn có những hạn chế nhất định. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức của sinh viên nhiều lúc còn chưa đúng đắn; lập trường chính trị và ý thức tự giác chưa cao nên vẫn có những trường hợp tự ý truy cập vào các mạng xã hội còn khó kiểm soát.

3. Một số vấn đề cần thực hiện trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của sinh viên Học viện Dân tộc hiện nay

Đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội là một việc hết sức khó khăn và phức tạp đối với sinh viên hiện nay. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…”[6]. Vì vậy, để cho sinh viên của Học viện Dân tộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên, phổ biến giáo dục lý tưởng cách mạng cho toàn thể sinh viên của Học viện.

Để thực hiện tốt vấn đề này, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện cần tăng cường chỉ đạo cho các khoa, phòng chức năng, nhất là Phòng Tổ chức cán bộ - Bộ phận công tác chính trị học sinh, sinh viên cần xây dựng kế hoạch và tổ chức cho sinh viên của Học viện có các buổi học tập để phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan tới công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta trên không gian mạng. Việc học tập này có thể thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề hay mời các chuyên gia, các nhà khoa học và nội dung cần có nhiều đổi mới, kịp thời, thiết thực, bám sát tình hình thực tiễn để mang lại hiệu quả hơn. Trong đó, cần chú trọng đến chiều sâu của công tác giáo dục ý thức đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên của Học viện trong việc “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”[7].

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục về chính trị tư tưởng cho sinh viên có sức đề kháng, miễn nhiễm khi đọc các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội. Công tác này cần được tổ chức thực hiện bài bản, kiên trì làm từ năm này sang năm khác, từ khoá sinh viên này đến khoá khác.

Hai là, phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn thanh niên của Học viện.

Hiện nay sinh viên của Học viện Dân tộc hầu hết là con em của đồng bào các dân tộc thiểu số và đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Đây chính là đội ngũ cán bộ kế cận và là những chủ nhân tương lai của vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, Đoàn thanh niên của Học viện cần quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên trước những diễn biến phức tạp, từ đó, định hướng dư luận và hướng dẫn sinh viên cách thức phù hợp để đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động của các thế lực thù địch nhằm vào sinh viên trên các không gian mạng.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên cũng cần tạo lập môi trường thúc đẩy sự tích cực sáng tạo, hội nhập trong sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện các kỹ năng, sự nhiệt huyết đóng góp sức lực vào sự phát triển bền vững của đất nước nói chung vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Ngoài ra, Đoàn thanh niên cũng cần có kế hoạch trong việc “Chăm lo đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””[8] như Di chúc của Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Để thực hiện tốt vấn đề này, Đoàn Thanh niên cần nghiêm túc, có trách nhiệm và không ngừng sáng tạo trong tìm cách thúc đẩy, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc tổ chức Đoàn tham gia thực hiện Nghị quyết của Đảng; đồng thời tổ chức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng chi đoàn.

Ba là, phát huy vai trò của giảng viên, nhất là giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị.

Hiện nay, các môn học lý luận Chính trị Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. Vì vậy, trong quá trình truyền thụ, các giảng viên cần giảng giải ngắn gọn, súc tích về lý luận, tăng cường thời lượng thảo luận, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả việc giảng dạy lý luận chính trị, không ngừng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức truyền đạt kiến thức, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Để làm tốt vấn đề này, các giảng viên cần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018, của Ban Bí thư Trung ương khóa XII, “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Trong đó, cần chú trọng tích hợp nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật để nâng cao hiệu quả trong quá trình giảng dạy lý luận chính trị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị...”[9].

Bên cạnh đó, giảng viên cần thường xuyên cập nhật các quan điểm mới của Đảng, tình hình chính trị - xã hội trong và ngoài nước, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu, phương tiện chống phá mới của các thế lực thù địch, các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi, phản bác hiệu quả của Đảng, Nhà nước vào trong nội dung giảng dạy.

Bốn là, không ngừng nâng cao tinh thần tự học tập và nghiên cứu của sinh viên trong Học viện.

Theo đó, mỗi sinh viên cần phải không ngừng học tập, rèn luyện nắm vững kiến thức để nâng cao trình độ và phẩm chất đạo đức cách mạng. Bởi trình độ chuyên môn và đạo đức cách mạng là những phẩm chất rất cơ bản để sau khi ra trường có đủ kiến thức phục vụ Tổ quốc nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Việc tự học tập, nghiên cứu của sinh viên có thể thông qua các tổ chức như hội nghị, hội thảo khoa học, cemina, các buổi nói chuyện chuyên đề về các vấn đề chính trị - xã hội cho sinh viên. Từ những vấn đề tự học tập, nghiên cứu, sinh viên có thể đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng, tạp chí, các tờ báo chính thống được cấp phép hoạt động hoặc trên website của Học viện nhằm tạo môi trường giáo dục, rèn luyện tốt cho đoàn viên, thanh niên sinh viên trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để thực hiện tốt vấn đề này, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện cần có cơ chế khuyến khích, biểu dương kịp thời những sinh viên tốt có các đề tài, bài viết về vấn đề này để tuyên truyền, giáo dục, tạo hiệu ứng tích cực trong môi trường học tập và sinh hoạt của sinh viên trong Học viện. Đây chính là cơ hội, môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên sinh viên của Học viện rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cần có chế tài xử lý nghiêm những sinh viên có biểu hiện suy thoái, phát tán, cổ suý những thông tin độc hại trên các trang mạng xã hội.

Kết luận

Có thể thấy, khi công nghệ phát triển, việc phát tán quan điểm sai trái, tin tức sai lệch, giả tạo đã trở nên phổ biến trên nền tảng truyền thông mạng xã hội. Với thế mạnh là có tính lan toả rộng, nhanh và khó kiểm soát, mạng xã hội trở thành một trong những yếu tố tiềm năng nhất trong lan truyền quan điểm sai trái, thù địch. Việc sử dụng hình thức này của các thế lực thù địch nhằm gây khó khăn cho sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử của 38 năm đổi mới đất nước là minh chứng sống động khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng; khẳng định vai trò của việc kiên định, nắm vững và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là trách nhiệm của tất cả mọi tầng lớp nhân dân, trong đó, có trách nhiệm của thanh niên, đặc biệt là sinh viên. Đây là thế hệ tương lai của đất nước, thế hệ đang được trang bị tri thức hiện đại có nhiều đam mê và rất thành thạo trong việc khai thác, sử dụng công nghệ. Vì vậy, mỗi sinh viên của Học viện Dân tộc cần thể hiện bản lĩnh chính trị trong việc thực hiện tốt các vấn đề trên nhằm khẳng định trách nhiệm của bản thân với xã hội, góp phần cùng sinh viên cả nước làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Danh mục tài liệu tham khảo:

 

1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2009.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, https//tulieuvankien.vn.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021.

5. Đinh Thị Xuân Hoà, Phát huy vai trò của sinh viên trong trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, https//tuyengiao.vn.

6. Luật an ninh mạng (Luật số: 24/2018/QH14), ngày 12/6/2018, https://thuvienphapluat.vn.

7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011/

8. Nguyễn Phú Trọng, Bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trnng ương 4 (Khóa XI), ngày 27/2/2012.

 

[1] . Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tin tham khảo dành cho báo cáo viên, tháng 1/2020.

[2] . Trích: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trnng ương 4 (Khóa XI), ngày 27/2/2012.

[3] . Đinh Thị Xuân Hoà, Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, https//tuyengiao.vn.

[4] .  Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, https//tulieuvankien.vn.

[5] . Khoản 4, Điều 4, Luật an ninh mạng (Luật số: 24/2018/QH14), ngày 12/6/2018, https://thuvienphapluat.vn.

[6] . Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.31-32.

[7] . Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021.

[8]. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2009, tr. 24.

[9]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, tr.616.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068