Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang

14/10/2020

Vừa qua, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tại tỉnh  Hà Giang, Học viện Dân tộc tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Lớp dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và Lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4). Tham dự  các lớp bồi dưỡng có gần 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh  Hà Giang.

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng là các giảng viên của Học viện Dân tộc và Ủy ban Dân tộc có kinh nghiệm, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam nói riêng, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong khóa bồi dưỡng, các học viên được học tập, trao đổi lý thuyết 04 ngày trên lớp và 01 ngày đi nghiên cứu thực tế, khảo sát một số mô hình điển hình về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn  tỉnh  Hà Giang. Học viên được trang bị các chuyên đề về: Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hệ thống pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số. Những chuyên đề trên đã giúp học viên nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh theo như mục tiêu của Đề án xác định.

Thay mặt Ban tổ chức lớp, Trưởng đoàn công tác của Học viện Dân tộc cảm ơn Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang và các giảng viên tham gia giảng dạy, đã truyền giảng các chuyên đề với nhiều nội dung ý nghĩa, bổ ích. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia Lớp bồi dưỡng của các học viên. Thông qua hoạt động bồi dưỡng trên, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thuộc lớp đối tượng 3 và 4 đã nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Đề án đã đề ra./.

Phạm Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068