Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)

09/01/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(10/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(11/01/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện Dân tộc về xét khen thưởng bậc cao cho viên chức có thông báo nghỉ hưu

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp trực tuyến tầng 2 Nhà C

9h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị một số nội dung:

- Công táccán bộ;

- Công tác giải ngân 2021,giao kế hoạch 2022;

- Phương án bố trí phòng làm việc;

- Phương án chuẩn bị đón Tết Nguyên đán;

- Công tác đào tạo năm 2022;

- Phương án triển khai Chiến lược phát triển Học viện trong năm 2022.

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Văn phòng Học viện;

- Phòng Đào tạo;

- Viện Chiến lược và chính sách dân tộc.

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ;Phòng Kế hoạch - Tài vụ;Văn phòng Học viện;Phòng Đào tạo;Viện Chiến lược và chính sách dân tộc.

Phòng họp trực tuyến tầng 2 Nhà C

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(12/01/2022)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Thanh tra Chính phủ về Đề tài khoa học và công nghệ CTDT/16-20

Thư ký Đề tài

Thư ký Đề tài

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(13/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Thứ 6

(14/01/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp triển khai một số nội dung:

- Công tác cán bộ;

- Công tác giải ngân 2021, giao kế hoạch 2022;

- Phương án bố trí phòng làm việc;

- Phương án chuẩn bị đón Tết Nguyên đán;

- Công tác đào tạo năm 2022;

- Phương án triển khai Chiến lược phát triển Học viện trong năm 2022.

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Văn phòng Học viện;

- Phòng Đào tạo;

- Viện Chiến lược và chính sách dân tộc.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Phòng họp trực tuyến tầng 2 Nhà C

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- Tổ kiểm kê tài sản năm 2021 của Học viện Dân tộc họp tại Hội trường tầng 3 Nhà A vào 14h00 ngày 11/01/2022 (Thành phần tham dự theo Quyết định).

- Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc họp tại Phòng họp tầng 2 Nhà C vào 8h30 ngày 12/01/2022.

- Chi đoàn 1 (khối phòng) tổ chức Đại hộitại Hội trường tầng 3 Nhà A vào 14h00 ngày 12/01/2022 (Thành phần tham dự theo Giấy mời).

- Chi đoàn 2 (khối Khoa-Trung tâm-Viện) tổ chức Đại hội tại Hội trường tầng 3 Nhà A vào 14h00 ngày 13/01/2022 (Thành phần tham dự theo Giấy mời).

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó trưởng Phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trịtừngày 04-10/01/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản; ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị từ ngày 05-14/01/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 27/12/2021-14/01/2022.

-TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép từ ngày 04-14/01/2022.

- Ðồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép ngày 10/01/2022.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó trưởng phòngKhoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 10-24/01/2022.

- TS Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 10-12/01/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép ngày 12/01/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởngViện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 13/01/2022

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068