Nghiên cứu các mô hình quản lý Nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

07/10/2019

       Ngày 04/10/2019, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia “Nghiên cứu các mô hình quản lý Nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” mã số: CTDT.22.17/16-20 thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và CSDT ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn An Ninh làm Chủ nhiệm, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi Họp nghiệm thu

       Tham dự Hội thảo có đồng chí Tham dự phiên họp có TS. Phan Văn Hùng - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình CTDT/16-20; GS.TSKH. Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các thành viên Hội đồng, đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ; đại diện Văn phòng Chương trình CTDT/16-20; đại diện Vụ Tổng, UBDT; đại diện cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

       Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn An Ninh đã trình bày tóm tắt quá trình thực hiện nội dung của Đề tài. Đề tài được thực hiện nghiên cứu trong thời gian 24 tháng đã làm rõ được một số các mục tiêu: Hệ thống hóa mô hình quản  lý nhà nước về công tác dân tộc của một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm đối với nước ta; tổng kết mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở nước ta từ khi đổi mới đến nay và những vấn đề đặt ra từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở nước ta trong thời gian tới.

       Đóng góp ý kiến với Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện công phu và đáp ứng được nội dung đặt hàng, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cao, cung cấp cơ sở khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với CTDT, CSDT hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở sẽ giúp định hướng xây dựng mô hình quản lý nhà nước về CTDT ở nước ta và là cơ sở để nghiên cứu, hoạch định và thực hiện CSDT trong thời gian tới. Để hoàn thiện hơn kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung các tài liệu liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu; cần chính xác hóa các thuật ngữ dân tộc thiểu số, công tác dân tộc, quản lý nhà nước, mô hình quản lý nhà nước về CTDT…; làm rõ khung lý thuyết của Đề tài; cần hệ thống hóa đánh giá các mô hình trên thế giới. Đồng thời, các kiến nghị, giải pháp cần xác định cụ thể, gắn với bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế.

       Tổng kết buổi nghiệm thu, GS.TSKH. Phan Xuân Sơn thay mặt Hội đồng kết luận: Đề tài được thực hiện nghiêm túc, có tính thực tiễn cao; sản phẩm của Đề tài thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt. Tuy nhiên, yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa lại báo cáo tổng hợp theo ý kiến đánh giá nhận xét của Hội đồng như: cần cấu trúc lại báo cáo cho hợp lý; rà soát chuẩn hóa, chỉnh sửa tên các phương pháp nghiên cứu; cần nghiên cứu trọng điểm mô hình quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên thế giới có những điểm tương đồng với nước ta; lưu ý sử dụng các khái niệm; sửa lỗi morat, trình bày, sơ đồ hóa các mô hình và thể thức theo đúng quy định…

Đề tài được các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị Ban Chủ nhiệm hoàn thiện các thủ tục tiếp theo trong thời gian tới./.

Hồng Hải

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068