PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đơn vị:

Phòng Tổ chức cán bộ

Quyền Trưởng phòng:

TS. Đậu Thế Tụng

Điện thoại:

0243.2262594

Email:

phongtccb@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

I. Vị trí, chức năng của Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy trong cơ cấu tổ chức của Học viện, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Học viện gồm: công tác quy hoạch; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách về lao động đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ Trường đại học và các quy định cụ thể sau đây:

1. Tham mưu với Giám đốc Học viện xây dựng, triển khai thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các đơn vị trực thuộc Học viện; quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Học viện.

2. Tham mưu xây dựng vị trí việc làm trong toàn Học viện. Tham mưu sắp xếp tổ chức, nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của mỗi đơn vị trực thuộc Học viện.

3. Xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cho từng loại chức danh, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức, theo dõi thực hiện kế hoạch sau khi được Giám đốc Học viện phê duyệt. 

4. Nghiên cứu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị trực thuộc Học viện; Lập danh sách chi trả lương, các khoản có tính chất lương, thu nhập tăng thêm hàng tháng, đối chiếu trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội cán bộ, công nhân viên theo đúng quy định; làm thủ tục nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ không lương, trợ cấp,… đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công chức, viên chức và người lao động của Học viện. Thực hiện chế độ báo cáo lao động, tiền lương theo định kỳ.  

5. Hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Học viện và tổ chức thực hiện quy trình thi tuyển, xét tuyển, tuyển dụng viên chức, người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Học viện Dân tộc.

6. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình thi tuyển, xét tuyển, tuyển dụng viên chức, xét hết tập sự, nâng ngạch/thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch/thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, người lao động.

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình thủ tục xét phong danh hiệu nhà giáo, danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư; phục vụ cho việc xét chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.

8. Thực hiện công tác quản lý và cập nhật hồ sơ viên chức, người lao động của Học viện, tổng hợp báo cáo thống kê theo quy định; xác nhận hồ sơ lý lịch, các giấy tờ văn bản của viên chức và người lao động.

9. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm của Học viện.

10. Là đơn vị thường trực theo dõi tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng hàng năm và đột xuất của Học viện Dân tộc.

11. Quản lý việc cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác trong và ngoài nước; Quản lý việc điều động, trưng tập viên chức, giảng viên, người lao động phục vụ các công tác khác của Học viện. Là ủy viên thường trực các Hội đồng có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ.

12. Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động trong Học viện.

13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.

14. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức.

15. Cập nhật, cung cấp các thông tin về lĩnh vực công tác của đơn vị mình đăng tải trên website của Học viện.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức

- Nhân sự của Phòng gồm: 07 người.

- Trình độ chuyên môn:  01 Tiến sĩ; 04 thạc sĩ, 02 cử nhân.

- 03 cán bộ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phòng Tổ chức Cán bộ kể từ khi thành lập đến nay luôn là đơn vị tích cực, chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, phục vụ cho công tác chuyên môn của Học viện, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động của Học viện./.

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068