PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đơn vị:

Phòng Tổ chức cán bộ

Quyền Trưởng phòng:

TS. Đậu Thế Tụng

Điện thoại:

0243.2262594

Email:

phongtccb@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

I. Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện về tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động; công tác chính trị, học sinh sinh viên và công tác đoàn thể trong Học viện.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Tham mưu về tổ chức bộ máy, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị, tổ chức thuộc Học viện.

b) Chủ trì xây dựng các quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện và các đơn vị, tổ chức thuộc Học viện.

c) Chủ trì xây dựng Đề án vị trí việc làm, cải cách thể chế, tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính của Học viện.

d) Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động của Học viện, cập nhật, tổng hợp báo cáo thống kê về viên chức, người lao động theo quy định; xác nhận hồ sơ lý lịch, các giấy tờ văn bản của viên chức và người lao động.

e) Chủ trì xây dựng quy hoạch đội ngũ viên chức, người lao động cho từng loại chức danh, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động theo nhu cầu và chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

g) Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và tham mưu tổ hcuwcs thực hiện quy trình thi tuyển, xét tuyển, tuyển dụng viên chức, người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Học viện Dân tộc.

h) Quản lý việc cử viên chức, người lao động đi công tác trong và ngoài nước; quản lý việc điều động, trưng tập viên chức, giảng viên, người lao động phục vụ các công tác khác của Học viện; là ủy viên thường trực các Hội đồng có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ.

i) Chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình, xét hết tập sự, nâng ngạch (thăng hạng) chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch (thay đổi) chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, người lao động. 

k) Nghiên cứu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chủ trì thực hiện chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Học viện; Lập danh sách chi trả lương, các khoản có tính chất lương, thu nhập tăng thêm hàng tháng, đối chiếu trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động theo đúng quy định; làm thủ tục nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ không lương, trợ cấp,… đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho viên chức và người lao động của Học viện. Thực hiện chế độ báo cáo lao động, tiền lương theo định kỳ.

l) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các quy trình thủ tục xét phong danh hiệu Nhà giáo, danh hiệu Giáo sư, Phó Giáo sư; phục vụ cho việc xét chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.

m) Chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm của Học viện.

n) Chủ trì theo dõi, tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật hàng năm và đột xuất của viên chức, người lao động.

o) Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức.

2. Công tác chính trị, học sinh sinh viên

a) Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác học sinh, sinh viên (HSSV)

b) Chủ trì tổ chức tiếp đón HSSV nhập trường; HSSV ra trường; tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa; quản lý hồ sơ HSSV; làm thẻ HSSV.

c) Chủ trì theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng năm và đột xuất của HSSV.

d) Chủ trì đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV, là cơ swor để phân loại, xếp loại HSSV cuối học kỳ, năm học và toàn khóa học.

e) Chủ trì thực hiện các chế độ, chính sách học bổng, học phí, trợ cấp, ưu đãi liên quan đến HSSV; quản lý dữ liệu, cập nhật thông tin cá nhân, các hoạt động rèn luyện của HSSV; cấp giấy chứng nhận, xác nhận HSSV đang học, đã học, kết quả rèn luyện, vay vốn, trợ cấp, miền giảm học phí (trừ các giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo).

g) Chủ trì công tác quản lý người học ở ngoại trú theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; lập hệ thống thông tin quản lý người học nội trú - ngoại trú.

h) Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động HSSV tự quản (mô hình người học tự quản lý người học ở nội - ngoại trú),

i) Chủ trì việc đăng ký nơi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế và vận động HSSV tham gia bảo hiểm tai nạn; nhận và phát thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho HSSV; kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn HSSV thực hiện thủ tục thánh toán tiền bảo hiểm tai nạn.

k) Chủ trì công tác chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho HSSV; sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chuyển HSSV lên cơ sở y tế tuyến trên; mua, quản lý và cấp phát thuốc cho HSSV theo định mức quy định.

l) Chủ trì xây dựng phương án mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả khu ký túc xá, nhà đa năng, nhà truyền thống, nhà ăn, sân chơi, bãi tập cho HSSV của Học viện.

m) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về công tác chính trị, tư tưởng trong viên chức, người lao động và HSSV tại Học viện; phản ánh kịp thời với Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp giải quyết hợp lý những vấn đề liên quan; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

n) Chủ trì tổ chức, quản lý các hoạt động ngoại khóa: sinh hoạt chính trị, nói chuyên thời sự, hội nghị dân chủ, chủ trì giao ban công tác HSSV định kỳ, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám đốc Học viện với HSSV; tư vấn hỗ trợ HSSV; giao ban giữa Học viện với công an và chính quyền địa phương.

o) Chủ trì tổ chức các hoạt động, các ngành lễ, hội và các sự kiện của HSSV; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà trường trong HSSV.

p) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.

q) Cập nhật, cung cấp các thông tin về lĩnh vực công tác của đơn vị mình đăng tải trên website của Học viện.

r) Phối hợp với các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và ổn định trật tự trong khuôn viên Học viện; kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời đến các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng.

s) Phối hợp với các đơn vị giải quyết các thủ tục chuyển trường, chuyển về địa phương đối với các HSSV nghỉ học.

t) Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền sở tại xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV của Học viện; hướng dẫn HSSV khai báo tạm vắng, tạm trú.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động.

1. Trưởng phòng: Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng.

2. Phó Trưởng phòng: Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòngpháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3. Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các Ban trực thuộc Phòng, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập vào thời điểm thích hợp.

4. Phòng có ít nhất 07 người làm việc tại Phòng nằm trong tổng số người làm việc của Học viện được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

5. Trưởng phòng xây dựng Quy chế làm việc của Phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Phòng.

IV. Thành tích tiêu biểu

- Tập thể:

+ Giấy khen của Giám đốc Học viện tặng Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2018, 2019, 2020, 2021.

+ Phòng Tổ chức cán bộ được tặng Danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2018, 2019, 2020, 2021.

- Cá nhân: 06 cá nhân CSTĐCS, 03 cá nhân Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm./. 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068