PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Đơn vị:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:

0243.784.9890

Email:

phongkhaothi@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) được thành lập theo Quyết định số 507/QĐ-UBDT ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, là đơn vị chức năng trực thuộc Học viện Dân tộc. Tổ chức và hoạt động của phòng tuân theo các quy định của Điều lệ trường đại học tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg  ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Phòng có chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy, thanh tra chuyên môn và thanh tra việc công nhận văn bằng đại học, sau đại học, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện; quản lý, tổng họp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra và pháp chế của Học viện.

Cơ cấu tổ chức:

1. Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

a) Trưởng phòng: Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng.Trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên (theo Điều 17, Điều lệ trường Đại học), có chứng chỉ Kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Trưởng phòng có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu của Trưởng phòng không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuồi đối với nữ tính đến thời điểm bổ nhiệm;

b) Phó Trưởng phòng: Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành một số hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên, riêng Phó Trưởng phòng phụ trách Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy phải có đủ tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy trình độ đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý, có chứng chỉ Kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và TCCN. Nhiệm kỳ của phó trưởng phòng theo nhiệm kỳ của trưởng phòng và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu của phó trưởng phòng không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ, tính đến thời điểm bổ nhiệm.

2. Các tổ chuyên môn

a) Phòng KT&ĐBCL gồm các tổ chuyên môn: Tổ Khảo thí, Tổ Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng,Tồ Thanh tra và Pháp chế; Các tổ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 và theo phân công nhiệm vụ của phòng;

b) Tổ trưởng chuyên môn phải có đủ tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy trình độ đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cúư khoa học và năng lực quản lý, có trình độ Thạc sĩ trở lên;

c) Tổ Phó chuyên môn phải có trình độ Thạc sĩ trở lên. Các quy định khác đối với Tổ phó chuyên môn thực hiện tương tự như Tổ trưởng và được cụ thể trong quy chế làm việc của Phòng;

d) Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các Tổ chuyên môn trực thuộc Phòng, khi đủ điều kiện Trưởng phòng có trách nhiệm trình Giám đốc Học viện thành lập tổ chức, bộ máy phù họp.

3. Số lượng người làm việc của Phòng nằm trong tổng số lượng người làm việc của Học viện Dân tộc được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc phê duyệt.

 4. Trưởng phòng xây dựng Quy chế làm việc của Phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Phòng.

Mục tiêu hoạt động:

Công tác khảo thí

- Áp dụng các hình thức đánh giá kết quả học tập của người học một cách đa dạng, từng bước chuyển sang đánh giá năng lực thực hiện của người học nhằm đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với phương thức đào tạo.

- Ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức thi, quản lý kết quả, quản lý ngân hàng đề thi nhằm nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo.

Công tác đảm bảo chất lượng

- Tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn QMS ISO 9001 để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong Học viện.

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo và áp dụng vào đánh giá các chương trình thuộc các ngành học trong Học viện làm cơ sở trong việc phân tầng, xếp loại trường đại học.

- Tiếp tục tự đánh giá nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo các tiêu chí quốc gia vào trước năm 2020.

Công tác thanh tra, pháp chế

- Kiểm tra nội quy, quy chế của cơ quan.

- Lấy phiếu thăm dò bài giảng của giảng viên tại các lớp tập trung.    

- Tiến hành các cuộc Thanh tra theo Quyết định của Giám đốc. 

- Thực hiện công tác tiếp dân theo Quy chế./.  

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068