PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Đơn vị:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

P.Trưởng phòng (Phụ trách):

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy

Điện thoại:

024.37957205

Email:

phongkhoahoc@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 Tiền thân của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế và Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trên cơ sở tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc theo Quyết định 1562/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với sự phát triển của Học viện, đến nay Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã quản lý hàng trăm đề tài, dự án cấp Quốc gia, cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, không ngừng mở rộng mối quan hệ, liên kết, hợp tác với các trường Đại học, các Viện nghiên cứu danh tiếng trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học công nghệ gồm Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), Đại học Vân Nam (Trung Quốc), Đại học Chiềng Mai Thái Lan, Trường Đại học Lincol (Úc), Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng Đất nước Lào... Các chương trình hợp tác theo hướng nghiên cứu, đào tạo song phương và đa phương nhằm tìm kiếm học bổng cho giảng viên, sinh viên; trao đổi thông tin, ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; cử đoàn công tác đi nghiên cứu, trao đổi học thuật và học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ.

1. Vị trí, chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện về quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ

 Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ Trường đại học và các quy định cụ thể sau đây:

2.1. Quản lý khoa học 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng trực thuộc Học viện xây dựng Kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế  dài hạn, hàng năm, trình Giám đốc Học viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Giúp Giám đốc Học viện điều hành thực hiện kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế, theo dõi, đôn đốc và đề xuất chương trình kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao cho Học viện;

- Đề xuất thành lập các Hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường theo quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc hội thảo khoa học, xuất bản kỷ yếu hội thảo khoa học về lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường;

- Quản lý, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và theo quy định của pháp luật.

2.2. Hợp tác quốc tế

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm về lĩnh vực công tác dân tộc;

- Phối hợp với Văn phòng đề xuất nhân sự đi nghiên cứu, khảo sát, học tập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;

- Phối hợp với Văn phòng tổ chức chuẩn bị các điều kiện liên quan đến đoàn ra, đoàn vào;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng biên tập và dịch tài liệu tiếng nước ngoài;

- Chủ trì, quản lý và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế do các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số.

2.3. Chủ trì, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học theo phân công của Giám đốc Học viện.

2.4. Cập nhật, nghiên cứu, các văn bản về quản lý khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế hiện hành.

2.5. Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở của Học viện Dân tộc.

2.6. Soạn thảo báo cáo về công tác khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế và các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo phòng gồm 01 Trưởng phòng và các phó Trưởng phòng.

* Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

* Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3.2. Các Tổ chuyên môn:

- Tổ Khoa học công nghệ;

- Tổ Hợp tác quốc tế.

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068