PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Đơn vị:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phó Trưởng Phòng

(Phụ trách):

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy

Điện thoại:

024.37957205

Email:

phongkhoahoc@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Tiền thân của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế và Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trên cơ sở tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc theo Quyết định 1562/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với sự phát triển của Học viện, đến nay Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã quản lý hàng trăm đề tài, dự án cấp Quốc gia, cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, không ngừng mở rộng mối quan hệ, liên kết, hợp tác với các trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học công nghệ gồm Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), Đại học Vân Nam (Trung Quốc), Đại học Chiềng Mai (Thái Lan), Trường Đại học Lincol (Úc), Ủy ban Trung ương Mặt trận xây dựng đất nước Lào... Các chương trình hợp tác theo hướng nghiên cứu, đào tạo song phương và đa phương nhằm tìm kiếm học bổng cho giảng viên, sinh viên; trao đổi thông tin, ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; cử đoàn công tác đi nghiên cứu, trao đổi học thuật và học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ.

Từ ngày 25/01/2022, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế được quy định tại Quyết định số 35/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện Dân tộc.

I. Vị trí, chức năng

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện về quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Công tác quản lý khoa học 

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng trực thuộc Học viện xây dựng kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm, trình Giám đốc Học viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Chủ trì thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ, theo dõi, đôn đốc và đề xuất chương trình kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao cho Học viện.

c) Chủ trì đề xuất thành lập các Hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường theo quy định hiện hành.

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc hội thảo khoa học, xuất bản kỷ yếu hội thảo khoa học về lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường.

e) Chủ trì quản lý, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và theo quy định của pháp luật, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Dân tộc.

g) Xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản giáo trình, học liệu, sách  chuyên khảo và Tạp chí khoa học phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Học viện theo quy định.

2. Công tác về Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm về lĩnh vực công tác dân tộc.

b) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất nhân sự đi nghiên cứu, khảo sát, học tập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

c) Phối hợp với Văn phòng tổ chức chuẩn bị các điều kiện liên quan đến đoàn ra, đoàn vào.

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng biên tập và dịch tài liệu tiếng nước ngoài.

e) Chủ trì, quản lý và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế do các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số.

3. Công tác khác

a) Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Học viện Dân tộc.

b) Chủ trì, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học theo phân công của Giám đốc Học viện.

c) Cập nhật, cung cấp các thông tin về lĩnh vực khoa học và hợp tác quốc tế đăng tải trên website của Học viện.

d) Phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản giáo trình, tập bài giảng, học liệu và sách tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

e) Soạn thảo báo cáo về công tác khoa học, hợp tác quốc tế và các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

g) Phân công, theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ trong Phòng.

h) Quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định hiện hành.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế gồm: Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng, viên chức và người lao động.

1. Trưởng Phòng: Trưởng Phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng.

2. Phó Trưởng Phòng: Phó Trưởng Phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trường Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3. Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các Ban trực thuộc Phòng, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập vào thời điểm thích hợp.

4. Phòng có ít nhất 07 người làm việc tại Phòng nằm trong tổng số người làm việc của Học viện được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

5. Trưởng Phòng xây dựng Quy chế làm việc của Phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Phòng.

IV. Thành tích tiêu biểu

- Tập thể:

+ Giấy khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2016, 2018, 2019.

+ Danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2016, 2018, 2019.

- Cá nhân: 03 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068