PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ

 

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Trưởng phòng, KTT:

Lê Tuấn Quỳnh

Điện thoại:

0243.784.8893; 0243.783.1658

Email:

phongkhtv@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phòng Kế hoạch - Tài vụ được thành lập theo Quyết định số 507/QĐ-UBDT ngày 26/09/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

I. Vị trí, chức năng nhiệm vụ

1. Vị trí

Theo Quyết định số 173/QĐ-HVDT ngày 25/7/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc, Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị thuộc Học viện Dân tộc.

2. Chức năng

Thực hiện tham mưu giúp việc Giám đốc Học viện trong điều hành công tác kế hoạch và quản lý, tổ chức thực hiện, đề xuất quy chế, quy định các nguồn tài chính; thực hiện công tác kế toán - thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng:

a) Chủ trì, phối họp với các đơn vị thuộc Học viện lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn của đơn vị trực thuộc; tổng họp trình Giám đốc Học viện quyết định quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng của toàn Học viện.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Học viện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng năm, phân bổ dự toán NSNN và điều hành thực hiện dự toán NSNN theo tháng, quí, năm các đơn vị trong Học viện theo quy định. Báo cáo và quyết toán NSNN hàng năm; Các báo cáo về công tác quản lý tài chính nội ngành.

c) Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc Học viện quyết định: kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí (kể cả các dự án họp tác, tài trợ, viện trợ) thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Giám đốc Học viện; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của Học viện.

d) Chủ trì, phối họp với các đơn vị thuộc Học viện nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Học viện, phù họp với các quy định chung và đặc điểm hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định.

2. về công tác quản lý tài chính:

a) Giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đon vị theo quy định pháp luật.

b) Trình Giám đốc Học viện quyết định việc giao, điều chỉnh và công khai dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Học viện theo đúng quy định pháp luật.

c) Tổ chức công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán các nguồn kinh phí cho các đon vị trực thuộc trình Giám đốc Học viện phê duyệt. Tổng họp, lập báo cáo quyết toán năm của Học viện trình Giám đốc Học viện ký ban hành để gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

d) Phân tích hoạt động tài chính và tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, kinh phí Học viện.

đ) Quản lý và theo dõi thu phí, lệ phí các hệ đào tạo, trực tiếp thu phí, lệ phí; Theo dõi và quyết toán các hoạt động dịch vụ trong Học viện.

e) Thực hiện báo cáo và trích nộp các loại thuế theo qui định của pháp luật

g) Thực hiện việc thanh toán cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và sinh viên các khoản như: lương, các khoản có tính chất lương, thu nhập tăng thêm hàng tháng, giờ giảng, các khoản chi về ăn trưa, lễ tết và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên; thanh toán bảo hiểm của công chức, viên chức, người lao động với cơ quan bảo hiểm và chi về nghiệp vụ chuvên môn...

f) Tổ chức và hướng dẫn công tác kế toán tài chính đối với các đơn vị dự toán trực thuộc và các đơn vị hoạt động có thu, chi.

3. về công tác quản lý tài sản:

a) Xem xét, thẩm định các thủ tục về hồ sơ liên quan đến cơ sở vật chất trong việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Học viện.

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý thống nhất tài sản được Nhà nước giao của Học viện theo đúng chế độ và quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc Học viện ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của các đơn vị trực thuộc Học viện.

d) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Học viện thực hiện: tổng họp kết quả kiểm kê, tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công của Học viện báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

e) Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác sử dụng tài sản của toàn Học viện.

4. về công tác quản lý đầu tư và xây dựng:

a) Giúp Giám đốc Học viện quản lý thống nhất công tác đầu tư và xây dựng của toàn Học viện theo quy định của pháp luật.

b) Trình Giám đốc Học viện quyết định việc phân bổ, thông báo, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm (nếu cần thiết hoặc theo ủy quyền) cho danh mục các công trình theo kế hoạch được phê duyệt; thực hiện công khai vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư, quản lý công tác đấu thầu, quản lý quá trình thực hiện đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, thực hiện công khai quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

d) Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Học viện.

5. về công tác kiểm tra, giám sát:

a) Tổ chức việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị Giám đốc Học viện xử lý những vi phạm cụ thể theo quy định của pháp luật đối với công tác quản lý tài chính, kế toán; công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài sản được giao; tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Học viện.

b) Kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng do Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ban hành; giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm giao cho đơn vị dự toán trực thuộc.

c) Thực hiện kiểm tra nội bộ và tổng họp, xét duyệt tình hình sử dụng kinh phí đối với các đơn vị có thu và các đơn vị trực thuộc.

6. về các nhiệm vụ khác:

a)  Chủ trì phối họp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của Học viện; Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp quản lý hiện đại trong cồng tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, kế toán, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng Học viện.

b) Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư của các đơn vị trực thuộc Học viện.

c) Phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tồ chức bộ máy kế toán; b nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc Học viện.

d) Quản lý, xây dựng đội ngũ viên chức và lao động họp đồng của Phòng; Quản lý tài chính và tài sản của Phòng theo phân cấp.

e) Tham gia các Hội đồng, Đề án theo Quyết định của Giám đốc: Hội đồng quĩ phúc lợi, học bổng, tuyển sinh, tốt nghiệp, qui chế chi tiêu nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục đại học, đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính...

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ gồm có Trưởng phòng, Kế toán trưởng và các viên chức, người lao động.

- Các phòng trực thuộc gồm:

+ Phòng Kế hoạch

+ Phòng Tài vụ

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068