PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

 

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Trưởng phòng, KTT:

Lê Tuấn Quỳnh

Điện thoại:

0243.784.8893; 0243.783.1658

Email:

phongkhtv@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ được thành lập theo Quyết định số 507/QĐ-UBDT ngày 26/09/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Theo Quyết định số 173/QĐ-HVDT ngày 25/7/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc, Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị thuộc Học viện Dân tộc.

Từ ngày 25/01/2022, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài vụ được quy định tại Quyết định số 32/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện Dân tộc.

I. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Học viện trong điều hành công tác kế hoạch và quản lý, tổ chức thực hiện, đề xuất quy chế, quy định các nguồn tài chính; thực hiện công tác kế toán - thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng

a) Chủ trì triển khai tới các đơn vị thuộc Học viện lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn của đơn vị trực thuộc; tổng hợp, thẩm định trình Giám đốc Học viện quyết định quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng của toàn Học viện.

b) Chủ trì triển khai tới các đơn vị trực thuộc Học viện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng năm, thẩm định và trình Giám đốc Học viện, Ủy ban Dân tộc phân bổ dự toán NSNN và điều hành thực hiện dự toán NSNN theo tháng, quý, năm các đơn vị trong Học viện theo quy định. Báo cáo và quyết toán NSNN hàng năm; Các báo cáo về công tác quản lý tài chính nội ngành.

c) Thẩm định và trình Giám đốc Học viện quyết định: Kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí (kể cả các dự án hợp tác, tài trợ, viện trợ) thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Giám đốc Học viện; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của Học viện.

d) Chủ trì, phối hp với các đơn vị thuộc Học viện nghiên cứu, xây dựng quy trình, quy chế, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Học viện, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm hoạt động của Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định.

2. Công tác quản lý tài chính

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định pháp luật.

b) Trình Giám đốc Học viện quyết định việc giao, điều chỉnh và công khai dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Học viện theo đúng quy định pháp luật.

c) Tổ chức công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán các nguồn kinh phí cho các đơn vị trực thuộc trình Giám đốc Học viện phê duyệt. Tổng hp, lập báo cáo quyết toán năm của Học viện trình Giám đốc Học viện ký ban hành để gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

d) Phân tích hoạt động tài chính và tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, kinh phí Học viện.

e) Quản lý và theo dõi thu phí, lệ phí các hệ đào tạo, trực tiếp thu phí, lệ phí; theo dõi và quyết toán các hoạt động dịch vụ trong Học viện.

g) Thực hiện báo cáo và trích nộp các loại thuế theo qui định của pháp luật.

h) Thực hiện việc thanh toán cho cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên các khoản như: Lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương, giờ giảng, các khoản chi phúc lợi và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên; thanh toán bảo hiểm của viên chức, người lao động với cơ quan bảo hiểm và chi về nghiệp vụ chuvên môn.

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kế toán, tài sản và đầu tư.

k) Tổ chức và hướng dẫn công tác kế toán tài chính đối với các đơn vị dự toán trực thuộc.

3. Công tác quản lý tài sản

a) Xem xét, thẩm định các thủ tục về hồ sơ liên quan đến cơ sở vật chất trong việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Học viện.

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý thống nhất tài sản được Nhà nước giao của Học viện theo đúng chế độ và quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc Học viện ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của các đơn vị trực thuộc Học viện.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của Học viện; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp quản lý hiện đại trong công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, kế toán, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng Học viện.

e) Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Học viện thực hiện: Tổng hợp kết quả kiểm kê, tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công của Học viện báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

g) Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác sử dụng tài sản của toàn Học viện.

4. Công tác quản lý đầu tư và xây dựng

a) Giúp Giám đốc Học viện quản lý thống nhất công tác đầu tư và xây dựng của toàn Học viện theo quy định của pháp luật.

b) Trình Giám đốc Học viện quyết định việc phân bổ, thông báo, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm (nếu cần thiết hoặc theo ủy quyền) cho danh mục các công trình theo kế hoạch được phê duyệt; thực hiện công khai vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư, quản lý công tác đấu thầu, quản lý quá trình thực hiện đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, thực hiện công khai quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

d) Tổ chức sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của Học viện.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

a) Tổ chức việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị Giám đốc Học viện xử lý những vi phạm cụ thể theo quy định của pháp luật đối với công tác quản lý tài chính, kế toán; công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài sản được giao; tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Học viện.

b) Kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng do Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ban hành; giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm giao cho đơn vị dự toán trực thuộc.

c) Thực hiện kiểm tra nội bộ và tổng họp, xét duyệt tình hình sử dụng kinh phí đối với các đơn vị có thu và các đơn vị trực thuộc.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch - Tài vụ gồm: Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng, viên chức và người lao động.

1. Trưởng Phòng: Trưởng Phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng.

2. Phó Trưởng Phòng: Phó Trưởng Phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trường Phòng Kế hoạch - Tài vụ và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3. Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các Ban trực thuộc Phòng, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập vào thời điểm thích hợp.

4. Phòng có ít nhất 07 người làm việc tại Phòng nằm trong tổng số người làm việc của Học viện được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

5. Trưởng Phòng xây dựng Quy chế làm việc của Phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Phòng.

IV. Thành tích tiêu biểu

          Phòng Kế hoạch - Tài vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện các năm: 2018, 2019, 2020, 2021.

 

 

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068