PHÒNG ĐÀO TẠO

Đơn vị:

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:

TS. Phí Hùng Cường

Điện thoại:

0243.783.1663

Email:

phongdaotao@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1. Chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu trực thuộc Học viện Dân tộc có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc Học viện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các hệ đại học, sau đại học của Học viện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng, hướng dẫn triển khai các văn bản về quản lý đào tạo hệ đại học.

Nghiên cứu, xây dựng trình lãnh đạo Học viện phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hằng năm; chiến lược, kế hoạch phát triển đồng bộ hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Chủ trì, phối hợp với các khoa và các đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo. Đề xuất phương án phát triển các loại hình đào tạo, bồi dưỡng và nguồn lực phục vụ đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng và cải tiến các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Xây dựng chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra của đối tượng đào tạo.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong mở ngành học mới, chương trình mới.

Chủ trì quản lý việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các đối tác ở trung ương và địa phương, trong nước và quốc tế.

Lập kế hoạch giảng dạy, học tập của học kỳ, năm học, khóa học, kế hoạch khai giảng, bế giảng, lịch trình học tập, lịch thi của các khóa, các lớp hệ đại học trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Quản lý, điều hành kế hoạch đào tạo của các lớp, quản lý sổ lên lớp. Chủ trì việc kiểm tra, giám sát kế hoạch giảng dạy của giảng viên; tham gia đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng giảng viên của Học viện. Tư vấn cho Giám đốc chọn cử giáo viên chủ nhiệm, quản lý lớp.

Tổ chức công tác chiêu sinh, tiếp sinh và xếp lớp cho các hệ đào tạo. Quản lý hồ sơ sinh viên, học viên và danh sách các lớp, các hệ đào tạo. Cung cấp danh sách các lớp cho các đơn vị liên quan. Quản lý và lưu trữ hồ sơ đào tạo của các lớp, các công văn giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo.

Tham gia các Hội đồng thi theo Quyết định của Giám đốc Học viện.

Thẩm định và xác nhận giờ giảng cho các khoa, giảng viên ở các hệ và các bậc đào tạo.

Đầu mối tổ chức phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi làm cơ sở cho bình xét danh hiệu thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Tổ chức học bù, học lại, học chuyển đổi kiến thức cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, tổ chức đi thực tế, thực tập tốt nghiệp và các nghiên cứu thực địa khác.

Tổ chức xét tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng và tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên khi kết thúc khóa học. Quản lý phôi bằng, cấp phát bằng tốt nghiệp, bằng khen, giấy khen theo quy chế và quy định của Giám đốc Học viện đối với sinh viên, học viên khi tốt nghiệp. Tham gia Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật học viên, sinh viên và các hội đồng khác liên quan đến chế độ, chính sách đối với học viên, sinh viên.

Tiếp nhận và giải quyết các trường hợp sinh viên xin chuyển trường, thôi học, dừng học, bảo lưu kết quả học tập. Chịu trách nhiệm thẩm định và xác minh tính hợp pháp về văn bằng của học viên, sinh viên khi có yêu cầu.

Chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng đào tạo với các đối tác liên kết các hệ đào tạo theo quy định. Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài vụ và các đơn vị kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của người học.

Chủ trì, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đào tạo đối với văn phòng các khoa; đối với đội ngũ giảng viên và công tác giảng viên; tham gia hội đồng đánh giá giảng viên lên lớp.

Cấp cơ sở quản lý trực tiếp và toàn diện lao động. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia tuyển dụng viên chức, lao động theo quy định hiện hành. Sử dụng và đánh giá hiệu quả lao động của cán bộ, viên chức đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, viên chức phù hợp với từng vị trí việc làm của Phòng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Phòng đảm bảo chuẩn hóa phù hợp với từng vị trí việc làm (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, văn hóa tổ chức, kiến thức thực tiễn…).

Sử dụng, quản lý có hiệu quả và tiết kiệm tài sản được giao cho đơn vị.

Chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp thông tin trên Website Học viện đối với các nội dung liên quan đến công tác quản lý đào tạo.

Phân công, theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ trong phòng.

Thực hiện các dịch vụ đào tạo và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Học viện phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng

a) Trưởng phòng Đào tạo

Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng. Quản lý và điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Phó Trưởng phòng Đào tạo

Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Các tổ trực thuộc

- Tổ kế hoạch;

- Tổ Quản lý.

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068