PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Đơn vị:

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng:

TS. La Đức Minh

Điện thoại:

0243.7673196

Email:

phongdaotao@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

I. Vị trí, chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị thuộc Học viện Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác đào tạo đại học, sau đại học, bao gồm: Công tác tuyển sinh, đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch mở mã ngành mới; liên kết đào tạo đại học, sau đại học của Học viện; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác tham mưu cho Giám đốc Học viện về kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành mới

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng đối với các ngành đào tạo đại học, sau đại học.

b) Lập kế hoạch thời gian đào tạo theo năm học, khóa học, lập thời khóa biểu theo học kỳ cho các ngành đào tạo.

c) Xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành đào tạo.

d) Chủ trì tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

e) Phối hợp với các Khoa xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Học viện, là đầu mối trình Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới.

2. Công tác quản lý hoạt động giảng dạy

a) Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giảng viên về nội dung, lịch trình, công tác chuẩn bị bài giảng theo kế hoạch đối với từng học phần; tổ chức dự giờ theo nhóm chuyên môn.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan tinh toán, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho giảng viên để thực hiện chế độ thanh toán theo quy định.

c) Chủ trì đề nghị thanh toán các chế độ coi thi, chấm thi, giảng dạy cho giảng viên là thỉnh giảng.

3. Công tác quản lý học tập

a) Chủ trì tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá cho người học; phố hợp với cố vấn học tập, bộ phận công tác học sinh sinh viên xử lý học vụ thường xuyên.

b) Phối hợp kiểm tra, theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của người học.

c) Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần.

d) Chủ trì tổ chức xét học tiếp, thôi học, học ngành 2, đồ án tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

e) Chủ trì tổ chức các hội thi nghiệp vụ sư phạm, hội thi giảng viên giỏi hàng năm.

g) Rà soát, kiểm tra chương trình, khung chương trình, tài liệu, giáo trình, ngân hàng đề thi.

h) Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

4. Công tác tổ chức tuyển sinh

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các khối, ngành, các hệ đào tạo; phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh; chủ trì xây dựng phương án điểm trúng tuyển.

b) Tổ chức thực hiện công tác thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký tuyển sinh; chuẩn bị hồ sơ xét trúng tuyển, kiểm tra, xử lý hồ sơ trúng tuyển của người học.

c) Tham mưu các hội đồng thi, hội đồng bảo vệ luận văn, luận án các cấp.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng tuyển sinh với các đơn vị, theo nhu cầu xã hội, liên kết đào tạo trong và ngoài nước.

e) Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định.

5. Quản lý tài sản, viên chức, người lao động của đơn vị

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng Đào tạo gồm: Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng, viên chức và người lao động.

1. Trưởng Phòng: Trưởng Phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng.

2. Phó Trưởng Phòng: Phó Trưởng Phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trường Phòng Đào tạo và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3. Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các Ban trực thuộc Phòng, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập vào thời điểm thích hợp.

4. Phòng có ít nhất 07 người làm việc tại Phòng nằm trong tổng số người làm việc của Học viện được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

5. Trưởng Phòng xây dựng Quy chế làm việc của Phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Phòng.

IV. Thành tích tiêu biểu

- Tập thể: Liên tục từ năm 2016 đến nay đạt Tập thể lao động tiên tiến.

- Cá nhân: 03 cá nhân Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 cá nhân nhận Bằng khen Bộ trưởng; 01 cá nhân nhận Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc; 01 cá nhân nhận Giấy khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 01 cá nhân nhận giải ba Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và phát huy sáng kiến trong công tác cải cách hành chính”.

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068