Họp thông qua Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2024-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2024-2025

17/04/2024

     Ngày 17/4/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp thông qua Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2024-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2024-2025 với sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, tham dự còn có các Phó Giám đốc Học viện, lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị liên quan.

 

Toàn cảnh cuộc họp         

     Về Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2024-2025, sau khi nghe đồng chí Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đã trình bày kế hoạch. GS.TS Trần Trung kết luận: (1) Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham mưu, bổ sung thêm chỉ tiêu kế hoạch năm 2024-2025 (các bộ chỉ tiêu, nội dung, giải pháp) và báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch trước 30/6/2024. (2) Giữ nguyên quyết định phân công các đơn vị chủ trì theo các quyết định đã ban hành, yêu cầu đơn vị chủ trì phải trực thuộc Học viện Dân tộc, đơn vị phối hợp là đơn vị thuộc Học viện hoặc Ủy ban Dân tộc. (3) Căn cứ vào nhiệm vụ, cần bổ sung chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành năm 2025. (4) Đề nghị làm rõ tên sản phẩm và mốc thời gian. (5) Thể thức ban hành văn bản có kế hoạch và danh mục kèm theo: giao các Phó Giám đốc Học viện trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phụ trách, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện; yêu cầu các đơn vị chủ trì tham mưu các kế hoạch thành phần, kế hoạch chi tiết.

     Về Kế hoạch triển khai thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2024-2025, đồng chí Phạm Quang Minh, Phó phòng Đào tạo trình bày bản kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá thực trạng của Học viện theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học (Thông tư số 01/2024/TT-BGD) và yêu cầu các đơn vị trong Học viện phối hợp rà soát, cung cấp dữ liệu phục vụ báo cáo. Sau khi nghe góp ý của lãnh đạo các đơn vị liên quan, Giám đốc Học viện đề nghị Phòng Đào tạo phân công lại các đơn vị sao cho phù hợp với tính chất và thực tiễn công việc; yêu cầu các đơn vị được phân công, căn cứ vào các tiêu chí, chỉ số chưa đáp ứng đề xuất các giải pháp khả thi nhằm khắc phục các hạn chế trong thời gian sớm nhất; các đơn vị nộp báo cáo Phòng Đào tạo để tổng hợp, trình Giám đốc Học viện trước 15/5/2024.

     Kết thúc cuộc họp, Giám đốc Học viện Dân tộc yêu cầu Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc, Phòng Đào tạo nhanh chóng triển khai công việc, rà soát, tổng hợp và báo cáo lại Ban Giám đốc Học viện theo đúng tiến độ công việc./.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068