Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

07/07/2024

     Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh về việc Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (Tiểu Dự án 2, Dự án 5); Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 128/KH- PNV ngày 16/5/2024 của Phòng Nội vụ huyện Yên Minh về việc thực hiện Dự án 5, Tiểu dự án 2, Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg. Học viện Dân tộc đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Yên Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 4 tại địa phương. Tham gia Lễ khai giảng có các giảng viên Học viện Dân tộc, lãnh đạo huyện Yên Minh và đông đảo các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, giảng viên Học viện Dân tộc khai giảng lớp Bồi dưỡng

     Song hành cùng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động đến các cấp, các ngành. Trong đó, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân tộc các cấp đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện.

     Lớp Bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 05/7/2024 đến 09/7/2024, các giảng viên Học viện Dân tộc sẽ truyền đạt tới học viên các chuyên đề bồi dưỡng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhằm củng cố, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc cho các học viên; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 06 chuyên đề bồi dưỡng bao gồm: Quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

     Với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình, các giảng viên, báo cáo viên của Học viện Dân tộc tập trung truyền đạt nội dung các chuyên đề một cách đầy đủ, chuyên sâu, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng nhất và giải đáp thỏa đáng những vấn đề mà học viên đặt ra. Đồng thời, các học viên phải tham gia nghiêm túc, đầy đủ nội dung chương trình, xem đây là nhiệm vụ được giao, là trách nhiệm trước tập thể và Nhân dân, là quyền lợi của mỗi học viên; tích cực tham gia thảo luận, trao đổi thẳng thắn với giảng viên, báo cáo viên về những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương mình.

Ánh Tuyết

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068