Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021

11/03/2021

      Ngày 10/3/2021. Học viện Dân tộc đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng, đại diện phòng chuyên môn, các đơn vị đặt hàng nhiệm vụ, cá nhân đề xuất nhiệm vụ. GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

      Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có chức năng tư vấn cho Giám đốc Học viện về các nội dung, mục tiêu và phương thức thực hiện của nhiệm vụ. Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài có thể mời các nhà khoa học khác tham gia đề tài để có thể trao đổi ý kiến chuyên môn để kết quả nghiên cứu mang tính khoa học và có ý nghĩa thực tiễn cao.

      Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra theo yêu cầu của Học viện và phải đảm bảo tính chất của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

      Sau khi nghe đại diện đơn vị đặt hàng và các cá nhân trình bày, Hội đồng đã thống nhất đồng ý với 7 đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021 sau:

      1. Nghiên cứu cơ sở khoa học để thiết lập các quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học phục vụ xây dựng sổ tay đảm bảo chất lượng của Học viện Dân tộc;

      2. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

      3. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại Học viện Dân tộc;

      4. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức dạy và học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

      5. Cơ sở khoa học đề xuất các thứ tiếng dân tộc cần đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025 theo quyết định số theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

      6. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của dân tộc Sán Dìu thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gắn với phát triển du lịch;

      7. Tăng cường năng lực công bố quốc tế tại Học viện Dân tộc: thực trạng và giải pháp.

      Chủ tịch Hội đồng kết luận và phân công thành viên Hội đồng chủ động phối hợp với đơn vị đặt hàng, đơn vị chủ trì để biên tập lại đặt hàng nhiệm vụ và tiến hành triển khai có hiệu quả./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068