Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019

06/06/2019

STT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Thư ký

Khoa học

 

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

Cơ quan Chủ trì

Tình trạng

 

1

Phát triển đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số trong hệ thống trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay

ThS. Đỗ Thúy Hằng

ThS. Lý Thu Hằng

2019

Học viện Dân tộc

Khoa Sau đại học

Đang thực hiện

2

Xây dựng cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý tại Học viện Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc.

TS. Đậu Thế Tụng

ThS. Phan Hồng Minh

2019

Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Đang thực hiện

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng đề án phat triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động đáp ứng nhu cầu Học viện Dân tộc giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn 2030 (Tải về)

ThS. Nguyễn Thị Hảo

ThS. Ngô Thị Trinh

2019

Học viện Dân tộc

Khoa Sau đại học

Đang thực hiện

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068