Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017

06/06/2019

A

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Thư ký

Khoa học

 

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

Cơ quan Chủ trì

 

Tình trạng

 

1

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc đáp ứng yêu cầu hiện nay.

TS. Đậu Thế Tụng

ThS. Nguyễn Thị Kiều Nhung

2017

Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

2

Đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện Dân tộc hiện nay.

TS. Nguyễn Bình Minh

ThS. Dương Hiền Dịu

2017

Học viện Dân tộc

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

3

Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện dân tộc hiện nay.

ThS. Trịnh Thị Sợi

CN. Đặng Văn Dũng

2017

Học viện Dân tộc

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Đã nghiệm thu

4

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý điều hành tại Học viện Dân tộc hiện nay.

Ths. Nguyễn Thu Hương

ThS. Nguyễn Thị Nhung

2017

Học viện Dân tộc

Văn phòng Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

5

Nâng cao chất lượng của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ khoa học, giáo dục và  công nghệ của Học viện Dân tộc.

Ths. Nguyễn Anh Sơn

CN. Trần Công Hiếu

2017

Học viện Dân tộc

Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu luận cứ khoa học để đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025.

TS. La

ĐứcMinh

 

ThS. Nguyễn Thị Hảo

 

2017

Học viện Dân tộc

Khoa Sau đại học

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu luận cứ khoa học về đào tạo nguồn nhân lực các dân tộc

ThS. Nguyễn Văn Chí

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoa

2017

Học viện Dân tộc

TT hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc, HVDT

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu luận cứ khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với chuyển đổi nghề,  giai đoạn 2018-2025.

CN. Nguyễn Thị Hiếu

ThS. Ngô Thị Trinh

2017

Học viện Dân tộc

Viện Nghiên cứu văn hóa, Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu luận cứ khoa học về hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2018-2025.

ThS. Phương Đoàn

 

2017

Học viện Dân tộc

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc, Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

10

Nghiên cứu luận cứ khoa học về phát huy vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2025.

TS. Phí Hùng Cường

ThS. Vũ Đức Long

2017

Học viện Dân tộc

 

Phòng Đào tạo, Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068