Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016

06/06/2019

A

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Thư ký

Khoa học

 

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

Cơ quan Chủ trì

Tình trạng

1

Nghiên cứu xác định hệ thống kiến thức, kỹ năng về công tác dân tộc cần bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc hiện nay

ThS. Lê Thị Thu Thanh

ThS. Vì Thị Lan Phương

2016

Học viện Dân tộc

 

KhoaVăn hóa dân tộc thiểu số

 

 

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu xác định kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngành cần bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thuận

ThS. Quản Minh Phương

2016

Học viện Dân tộc

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu, xác định hệ thống kiến thức, kỹ năng cần bồi dưỡng cho người có uy tín đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc hiện nay

ThS. Lê Thị Huyền

ThS. Dương Hiền Dịu

2016

Học viện Dân tộc

Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu luận cứ khoa học tổ chức dạy tiếng dân tộc ở Trường Cán bộ dân tộc giai đoạn 2016-2020

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

CN. Hàn Thị Minh Thảo

2016

Học viện Dân tộc

Phòng KT và ĐBCL, Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

5

Xác định những nội dung kiến thức cần cập nhật theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc

ThS. Nguyễn Văn Chí

ThS. Lê Thị Hảo

2016

Học viện Dân tộc

Trung tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc, HVDT

Đã nghiệm thu

6

Cơ sở lý luận, thực tiễn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường Cán bộ dân tộc giai đoạn 2016-2020

ThS. Vũ Đức Long

CN. Đặng Văn Dũng

2016

Học viện Dân tộc

Phòng Đào tạo, Học viện Dân tộc

Đã nghiệm thu

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068