Văn hóa dân tộc Phù lá ở Việt nam

04/01/2019

Tài liệu nghiên cứu về văn hóa dân tộc Phù Lá chủ yếu mang tính đương đại với phương pháp nghiên cứu chủ đạo là điền dã dân tộc học để khảo sát ghi chép, mô tả, phỏng vấn, trao đổi tọa đàm, hội thảo, thông qua những lời kể của đồng bào Phù Lá ở địa phương…Cuốn sách cung cấp một khối lượng tư liệu có hệ thống, đáng tin cậy về văn hóa dân tộc, góp phần vào công việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V khóa VIII của Đảng. Nội dung cuốn sách bao gồm: Đặc điểm sinh thái nhân văn, dân cư; văn hóa đảm bảo đời sống; văn hóa vật chất; văn hóa xã hội; văn hóa tinh thần. Cuốn sách là sự tiếp nối đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Tác giả: Thạc sĩ Đỗ Đức Lợi

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068