Chính sách công và những vấn đề cơ bản

04/01/2019

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý luận chung nhất về chính sách công như: quá trình phát triển khoa học chính sách; đặc điểm, vai trò và phân tích loại chính sách công; cấu trúc nội dung và chu trình chính sách công; nguyên tác, căn cứ, các bước và phương pháp, công cụ hoạch định chính sách công; yêu cầu, các hình thức, phương pháp tổ chức thực thi chính sách công và phân cấp quản lý chính sách công; nguyên tắc, tiêu chí, quy trình, nội dung và phương pháp phân tích chính sách công; nội dung đánh giá chính sách công; tổ chức công tác phân tích, đánh giá chính sách công. Cuốn sách không chỉ trang bị những kiến thức cơ bản về chính sách công, góp phần hoàn thiện công tác hoạch định và thực thi chính sách công; mà còn trang bị kỹ năng cơ bản về hoạch định, phân tích, tổ chức thực thi, kiểm tra, đánh giá chính sách công để học viên, sinh viên, cán bộ, công chức đang hoạt động thực tiễn ở các cơ quan nhà nước, các nhà nghiên cứu về chính sách công vận dụng vào quản lý chính sách công, nhận thức đúng tác dụng của phân tích chính sách để luôn quan tâm tìm kiếm các công cụ, phương pháp phân tích chính sách công trong quản lý nhà nước, trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068