Thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2021: Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

06/10/2021

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hà Việt Quân, Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc.

3. Các thành viên tham gia:

     Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

ThS. Phan Văn Cương

Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc Hội

Phó Chủ nhiệm

TS. Hoàng Xuân Lương

Nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Thành viên chính

TS. Trần Văn Thuật

Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Uỷ ban Dân tộc

Thành viên chính

PGS. TS. Phú Văn Hẳn

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Thành viên chính

PGS. TS. Bùi Minh Đạo

Nguyên cán bộ Viện Dân tộc học

Thành viên chính

ThS. Hà Quang Khuê

Học viện Dân tộc

Thành viên chính

ThS. Đinh Thị Hòa

Học viện Dân tộc

Thành viên chính

ThS. Phạm Quang Minh

Học viện Dân tộc

Thư ký

4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021

6. Mục tiêu nghiên cứu

6.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở rà soát, hệ thống hóa đánh giá thực trạng chính sách đặc thù, thực trạng kinh tế - xã hội, đề tài đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn giai đoạn 2020 - 2025.

6.2. Mục tiêu cụ thể

- Làm rõ cơ sở lý thuyết, khung nghiên cứu về “Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn”.

- Rà soát, hệ thống hóa, đánh giá làm rõ kết quả đạt được, hạn chế của chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ năm 2011 đến nay.

- Đánh giá thực trạng vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng  DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

7. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp;

- Phương pháp điều tra xã hội học;

- Phương pháp thảo luận nhóm;

- Phương pháp phỏng vấn sâu;

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp.

8. Các nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1. Cơ sở lý thuyết và khung phân tích về “Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn”.

Nội dung 2. Rà soát, hệ thống hóa, đánh giá chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn giai đoạn từ 2011 đến nay.

Nội dung 3. Thực trạng tình hình vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Nội dung 4. Đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

9. Các sản phẩm chính

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

- Kiến nghị chính sách đặc thù;

- Hai bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

                                                                  Ban Biên tập

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068