Danh mục sáng kiến kinh nghiệm được công nhận năm 2016

12/06/2020

A

Tên sáng kiến

Chủ trì/Đồng chủ trì sáng kiến

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1

Sáng kiến đón, tiếp đoàn học viên Lào tại Trường Cán bộ Dân tộc

ThS. Nguyễn Thị Luyện, CV phòng KHHTQT, Trường Cán bộ Dân tộc

 

 Phòng KH &HTQT

 

 

2

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản tại Khoa Dân tộc- Trường Cán bộ Dân tộc

CN. Đỗ Thúy Hằng, chuyên viên, Khoa Dân tộc, Trường Cán bộ Dân tộc

Khoa Dân tộc

 
 
Tin liên quan