VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

Đơn vị:

Tên tiếng Anh:

Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc

INSTITUTE POLICY AND STRATEGY FOR ETHNIC MINORITIES (IPSEM)

Viện trưởng:

TS. Nguyễn Hồng Vĩ

Điện thoại:

024.6684.4162

Website:

http://www.vclcsdt.hvdt.edu.vn

Email:

vienchienluoc@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

I. Vị trí, chức năng

Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-UBDT ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Dân tộc, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật, được ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. 

Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược, chính sách dân tộc, những vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, văn hóa và bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác nghiên cứu chiến lược, chính sách dân tộc

a) Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách dân tộc nhằm cung cấp dữ liệu, cơ sở khoa học trong việc tham mưu hoạch định xây dựng chiến lược, chính sách dân tộc, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Chủ trì, tham mưu cho Học viện Dân tộc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; các dự án về chiến lược và chính sách dân tộc, văn hóa, bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

c) Chủ trì, tham mưu cho Học viện Dân tộc xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc trung hạn và hằng năm.

d) Nghiên cứu, tư vấn triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, môi trường và văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

e) Tham gia phản biện trong việc xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc, văn hóa, bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

a) Chủ trì, tham gia công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Tham gia đấu thầu, tuyển chọn, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chiến lược, chính sách dân tộc, văn hóa, bảo vệ môi trường và một số lĩnh vực khác liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

c) Biên soạn, in ấn phẩm, tài liệu, tuyên truyền các kết quả nghiên cứu về chính sách dân tộc, khoa học và công nghệ, văn hóa, bảo vệ môi trường và một số lĩnh vực khác đến với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

d) Hợp tác nghiên cứu, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc. Chủ trì, tham gia thực hiện các đề án, dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ, đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi và một số lĩnh vực khác liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các dịch vụ công theo quy định của Học viện Dân tộc và pháp luật.

g) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao

III. Cơ cấu tổ chức

Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, viên chức và người lao động.

1. Viện trưởng: Viện trưởng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Viện.

2. Phó Viện trưởng: Phó Viện trưởng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và Giám đốc Học viện về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

3. Trong giai đoạn đầu chưa thành lập các Ban trực thuộc Viện, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập vào thời điểm thích hợp.

4. Viện có ít nhất 07 người làm việc tại Viện nằm trong tổng số người làm việc của Học viện được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

5. Viện trưởng xây dựng quy chế làm việc của Viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản lý của Viện.

IV. Thành tích tiêu biểu

- Tập thể:

Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

- Cá nhân: 01 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện; 01 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 03 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068