TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Đơn vị:

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 Giám đốc

TS. Nguyễn Hồng Hải

Điện thoại:

024.37831660

Email:

trungtamtttv@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

  Trung tâm Thông tin- Thư viện được thành lập theo Quyết định số 521/QĐ-UBDT ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị theo mô hình mới của Học viện Dân tộc.

I. Vị trí, chức năng

1. Vị trí

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Dân tộc, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; trụ sở chính tại thành phố Hà Nội

2. Chức năng

Trung tâm thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền các kết quả hoạt động của Học viện Dân tộc; quản lý thông tin, tư liệu và khai thác thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý điều hành và các hoạt động khác của Học viện Dân tộc.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác công nghệ thông tin, khung Chính phủ điện tử, thư viện ngắn và dài hạn trình Giám đốc Học viện Dân tộc phê duyêt.

2. Xây dựng các văn bản để quản lý, tổ chức hoạt động hệ thống thông tin thư viện của Học viện; nội quy, quy chế, quản lý trang thiết bị, hệ thống mạng, máy tính, trang thiết bị liên quan và các loại tài liệu, giáo trình, sách báo; báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Học viện và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thu nhận, phổ biến tài liệu của Học viện như: Dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, khóa luận, luận văn thạc sĩ, ấn phẩm tài trợ, tặng, tài liệu trao đổi giữa các Trung tâm Thông tin - Thư viện trong nước và quốc tế để thường xuyên bổ sung, củng cố kho tư liệu.

4. Tổ chức sắp xếp, bảo quản, quản lý tư liệu, tài liệu, xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập; biên soạn, xuất bản ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tập huấn người dùng tin, chỉ dẫn, kiểm tra, kiểm soát bạn đọc tiếp cận, khai thác, sử dụng có hiệu quả  nguồn thông tin tư liệu, các sản phẩm và dịch vụ thông tin tư liệu. Tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên, thực tập và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thông tin, thư viện.

6. Tổ chức in, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo của Học viện bằng các hình thức tự in, thuê in hoặc thông qua Nhà xuất bản để in theo quyết định của Giám đốc Học viện

7. Nghiên cứu, ứng dụng tiêu chuẩn xử lý thông tin thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

8.Quản lý thống nhất , phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Học viện

9. Duy trì hoạt động Internet, mạng nội bộ và toàn bộ máy tính của Học viện.

10. Quản lý, vận hành và cập nhật các thông tin, hoạt động thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Học viện.

11. Bảo trì, bảo dưỡng máy tính, mạng máy tính, bổ sung và triển khai nâng cấp các phần mềm ứng dụng, quản lý, các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông khác của Học viện.

12. Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin, thư viện; tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin, thư viện khi được Giám đốc Học viện đồng ý; liên kết, hợp tác với các thư viện chuyên ngành liên quan tới công tác dân tộc trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục, tổ chức thực hiện mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện.

13. Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho viên chức, người lao động của Trung tâm.

14. Bảo quản kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài liệu khác của Trung tâm, tiến hành sàng lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo đúng quy định.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Giám đốc Học viện. Thực hiện chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với viên chức và người lao động của Trung tâm. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức

- Nhân sự của Trung tâm bao gồm: 5 người, trong đó có 2 Lãnh đạo Trung tâm và 3 chuyên viên.

- Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sỹ, 01 thạc sĩ và 03 cử nhân.

- 04 cán bộ là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

IV. Chiến lược phát triển

Đến năm 2025: Phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện hiện đại ngang tầm với các thư viện của cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ở Việt Nam; phát triển và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trở thành phương tiện quan trọng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý để hội nhập và phát triển.

Đến năm 2030: Trở thành Trung tâm Thông tin – Thư viện tiện ích, hiện đại ngang tầm với các thư viện đại học trong khu vực; phát triển và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trở thành phương tiện quan trọng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý để hội nhập và phát triển./.

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068