Học viện Dân tộc tổ chức cuộc họp về công tác quản lý khoa học

01/07/2024

      Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học, triển khai các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ các cấp của Học viện Dân tộc (HVDT), ngày 28/6/2024, tại trụ sở HVDT, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý khoa học; dự họp có các Phó Giám đốc HV, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Tổ chức cán bộ; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; 3 Khoa chuyên môn.

Toàn cảnh cuộc họp

      Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, GS.TS. Trần Trung nêu ra 03 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. (1) Nhóm 1, Hoạt động quản lý: Công tác kiểm tra tiến độ phải được thực hiện thường xuyên; cẩn trọng về công tác đấu thầu. (2) Nhóm 2, Hoạt động nghiên cứu khoa học trong Học viện: Chưa có chế tài về định mức lao động cho giảng viên và nghiên cứu viên, cần đưa ra các quy định về nhiệm vụ cho giảng viên; một số vấn đề về các nhóm nghiên cứu; cần lập các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ trong HVDT…. (3) Nhóm 3, Một số hoạt động có liên quan: Hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ UBDT; Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc cần nâng cao chất lượng phản biện, format trình bày trong mục Phương pháp nghiên cứu, cần tập trung cơ cấu số lượng bài phù hợp vào các chuyên mục ưu tiên của những hội đồng đạt từ 0,75 điểm trở lên; Cơ sở dữ liệu quốc tế; Hội thảo khoa học quốc gia; hoạt động tập huấn nâng cao năng lực…

      Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung đề nghị: Đối với các đề tài của sinh viên thì không bảo lưu sang năm sau; Đối với các đề tài khoa học công nghệ cơ sở: Thực hiện theo các văn bản, quy định đã được ban hành; thành lập các tổ thẩm định cho từng nhiệm vụ khác nhau; thực hiện các đề tài theo đúng đặt hàng, đề tài nào xong trước thì hoàn thiện hồ sơ trước. Đối với đề tài Học viện nói chung: Cần tăng cường cơ chế quản lý; khuyến khích công bố các nghiên cứu khoa học cho sinh viên, giảng viên nhưng hạn chế chủ nhiệm và tham gia các đề tài bị khống chế theo các quy định của Nhà nước và ngày công lao động. Đối với công tác quản lý: Ban hành các văn bản quản lý khoa học - công nghệ; Danh mục định mức giảng dạy cần thông báo cho các giảng viên thiếu giờ, thống kê cho phép tính cả giờ chuẩn bị bài giảng.

      Kết thúc cuộc họp, Giám đốc HVDT yêu cầu các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao để tham mưu với Ban Giám đốc HVDT trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện theo quy trình và tiến độ kế hoạch đề ra.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068