Học viện Dân tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2023

02/03/2023

      Ngày 02/3/2023, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2023 dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023. Theo nội dung báo cáo, trong tháng 02/2023, Học viện Dân tộc đã hoàn thành tổng số 208/208 nhiệm vụ. Trong đó, Khối tổng hợp hoàn thành 117/117 nhiệm vụ được giao, Khối khoa học, hợp tác quốc tế hoàn thành 25/25 nhiệm vụ được giao, Khối bồi dưỡng hoàn thành 44/44 nhiệm vụ được giao và Khối đào tạo, khảo thí hoàn thành 22/22 nhiệm vụ được giao.

      Về phương hướng công tác tháng 3/2023, Học viện Dân tộc cũng đã hoạch định rõ các nội dung công việc của từng khối chuyên môn nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

      Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch được giao năm 2023, GS. TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong tháng 3/2023 như sau: Văn phòng Học viện hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo kết quả công tác tháng 02/2023, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 3/2023 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành. Đối với công tác chuyên môn, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm như: Thẩm định các kế hoạch, dự toán chi tiết của Học viện đảm bảo trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch và dự toán chi tiết; Rà soát các nội dung của các dự án chuyển đổi số trong Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc; Tham mưu việc quản lý hoạt động đào tạo, tuyển sinh đại học năm 2023; Hoàn thiện bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ và tham mưu ban hành; tổng hợp, tham mưu cho Giám đốc Học viện tổ chức cuộc họp chuyên đề về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc năm 2023; Tham mưu thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ trong đó tập trung kiện toàn, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Học viện, rà soát, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, tổ chức thi tuyển và tiếp nhận viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo; Tổ chức các ngày lễ lớn trong tháng 3/2023 và chi chế độ phúc lợi cho viên chức, người lao động của Học viện năm 2023; Tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động quý I/2023./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068