Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2023

06/12/2023

      Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Theo Kế hoạch, ngày 01/12/2023 Học viện Dân tộc (HVDT) phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa. Dự Khai giảng, về phía HVDT có ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc; giảng viên của HVDT có TS. Trần Thùy Dương, ThS. Nguyễn Thị nhiên và giảng viên thỉnh giảng ThS. Hà Tiến Linh. Về phía huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa có Lãnh đạo Phòng Dân tộc; cùng toàn thể học viên.  

Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa  phát biểu tại Lễ Khai giảng

      Với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đối tượng 4 làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Các học viên dự Lễ Khai giảng

      Lớp tập huấn, bồi dưỡng diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 01 đến ngày 05/12/2023); theo Chương trình, học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp theo, học viên được nghiên cứu thực tế về tình hình công tác dân tộc; thực hiện chính sách dân tộc; nghiên cứu mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình làm kinh tế cá thể tại địa phương và ôn tập, thảo luận để viết bài thu hoạch.

      Tại Lễ Khai giảng, nội quy tập huấn được Ban tổ chức lớp triển khai và đề nghị giảng viên, học viên nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch đề ra./.

Lệ Nhật

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068