Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc

28/02/2024

     Ngày 27/02/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc (Hội đồng) đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng; tham dự có thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1011/QĐ-UBDT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Toàn cảnh phiên họp

     Hội đồng có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; đề xuất nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của UBDT; tổ chức, đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (KH&CN), điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường, xây dựng đề án chính sách dân tộc; tổ chức, quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của UBDT; xây dựng chương trình KH&CN cấp Bộ; tổ chức, quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia.

     Hội đồng có nhiệm vụ định hướng chiến lược, chính sách KH&CN; định hướng hàng năm, dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường của UBDT; đề xuất, tư vấn, phản biện đề án, dự án, chương trình, chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi; phối hợp với tổ chức khoa học trong nước và quốc tế thực hiện hợp tác nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm; chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường vào vùng dân tộc và miền núi; thông tin kết quả nghiên cứu khoa học của UBDT và các tổ chức, cá nhân có liên quan phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc...

     Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện Quy chế hoạt động; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam (18/5/2024); Hội thảo góp ý một số đề án, chính sách, chương trình công tác dân tộc năm 2024 của UBDT; Hội thảo khoa học “Tăng cường hoạt động nghiên cứu KH&CN tại UBDT và tổng kết hoạt động KH&CN năm 2024, nhiệm vụ năm 2025”; tổ chức Tọa đàm khoa học theo yêu cầu nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

     Kết luận phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao ý kiến của các nhà khoa học về phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò của Hội đồng. Giao Học viện Dân tộc là cơ quan thường trực của Hội đồng tiếp thu ý kiến để nghiên cứu hoàn thiện văn bản; Thường trực Hội đồng đề xuất phương án thu thập, tổng hợp kết quả nhiệm vụ KH&CN, dự án điều tra cơ bản, dự án bảo vệ môi trường có liên quan đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, các cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số của UBDT để xây dựng cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học cho Lãnh đạo UBDT nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

                                                                              Nguyễn Thị Hảo

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068