Bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số

04/10/2022

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2072/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022.

Đây là hoạt động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc.

Đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.  

 

Lễ hội nhảy lửa - nét văn hóa độc đáo của bà con vùng cao.

Theo đó, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy, với sự tham gia của 5 nghệ nhân, 65 học viên là người dân tộc Giáy ở xã Tả Van.

Tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phục dựng Lễ hội Mường Lập, với sự tham gia của 5 nghệ nhân, 65 học viên là người dân tộc Mường; Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành của dân tộc Mường, với sự tham gia của 5 nghệ nhân, 65 học viên là người dân tộc Mường.

Tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phục dựng lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, với sự tham gia của 8 nghệ nhân, 62 học viên là người dân tộc Pà Thẻn.

Tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Mường, với sự tham gia của 5 nghệ nhân, 65 học viên là người dân tộc Mường.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành khảo sát thực tế, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về các lễ hội nêu trên; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các lễ hội; tổng hợp, lập danh sách nghệ nhân, học viên tham gia bảo tồn, phục dựng lễ hội; phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch để bảo tồn, phục dựng, phát huy các lễ hội truyền thống.

Theo Dantri.com.vn

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068