Họp giao ban công tác tháng 6 năm 2021

01/06/2021

     Sáng ngày 01/6/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2021. GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể  đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong 05/2021, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành 376/381 nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác 6 năm 2021, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 18/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 cụ thể:  Phòng Tổ chức, cán bộ: Rà soát, đánh giá toàn diện về cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện từ năm 2018 đến nay làm cơ sở xem xét, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Học viện phù hợp với quy định của Nghị định 120; Ban hành Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới cho viên chức đã đạt kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III năm 2020. Phòng Công tác chính trị, học sinh, sinh viên: Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác phòng, chống dịch Covid 19;Triển khai các văn bản của Đảng ủy cấp trên; Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế: Quản lý đề tài cơ sở năm 2021;Tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021; Dự thảo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021. Trung tâm tư vấn chuyển giao KHCN, BVMT vùng dân tộc và miền núi: Tham mưu xây dựng dữ liệu dân tộc của Học viện. Viện Chiến lược và chính sách dân tộc: Hàng ngày báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 5.2 về Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc: Tham mưu về kế hoạch thực hiện dạy lớp tiếng Mông, Chăm...  Tạp chí nghiên cứu Dân tộc: Tiếp tục vận hành Tạp chí online; Xuất bản Tạp chí Volume 10, Issue 2. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: Tham mưu kịp thời kế hoạch tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và quy trình, thủ tục điều chỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc theo Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc: Tham mưu về kế hoạch thực hiện các lớp bồi dưỡng theo Đề án 771 năm 2021. Lập phương án và triển khai công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng do địa phương đặt hàng. Khoa Dự bị đại học: Thực hiện công tác giảng dạy và quản lý học tập đối với học sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm học 2020 – 2021: tổ chức giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến (online) cho học sinh hệ dự bị đại học của Học viện. Tổ chức thực hiện Kế hoạch Đánh giá xếp loại học sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 – 2021. Tham mưu việc phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học vào các cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022. Phòng khảo thí, đảm bảo chất lượng: Cấp Chứng chỉ cho các lớp bồi dưỡng theo Đề án 771 năm 2020. Xây dựng ngân hàng câu hỏi thu hoạch chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc theo Đề án 771;Triển khai kế hoạch xây dựng minh chứng đảm bảo chất lượng năm 2021; Triển khai kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục. Triển khai Kế hoạch Tổ chức thi cuối khóa hệ dự bị đại học năm học 2020-2021...

     Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã cùng thảo luận tháo gỡ những công việc đang gặp khó khăn và đưa ra những phương hướng giải quyết các công việc trọng tâm trong tháng 6 tới đây.

     Kết luận Hội nghị, GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 5 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thểPhòng Kế hoạch - Tài vụ: Tổng hợp hồ sơ phục vụ quyết toán năm 2020; phối hợp Tổ thẩm định của chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án xậy dựng Học viện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 theo kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc; Tổng hợp kế hoạch năm 2022, phương án tự chủ 2022-2024 của Học viện và đưa ra Hội đồng Học viện. Tập trung triển khai, tham mưu hoàn thành, trình Ủy ban ban hành các kế hoạch và dự toán các nhiệm vụ theo các quyết định được giao của năm 2021. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp Văn phòng tham mưu dự thảo nội dung làm việc với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về việc thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ theo thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Viện Chiến lược chính sách Dân tộc tham mưu hoàn thiện chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2030 theo đúng tiến độ để phục vụ Hội thảo, cuộc họp Hội đồng Học viện và trình Ủy ban Dân tộc phê duyệt. Đề nghị Phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên bám sát các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các cấp có thẩm quyền, theo dõi cht chẽ các việc thực hiện phòng chống Covid19 của Học viện Dân tộc./.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068