Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2022

07/11/2022

     Sáng 4/11/2022, Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2022 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị         

     Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng Học viện, trong tháng 10/2022, Học viện Dân tộc đã hoàn thành 209/209 nhiệm vụ. Trong đó, Khối Tổng hợp có 108/108 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế có 23/23 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng có 51/51 nhiệm vụ, Khối Đào tạo, khảo thí có 27/27 nhiệm vụ. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2022, Khối Tổng hợp tập trung triển khai 25 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế thực hiện 07 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng thực hiện 18 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí có 10 nhiệm vụ cần hoàn thành.

     Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch được giao năm 2022, GS.TS. Trần Trung đã giao Văn phòng ban hành Báo cáo, hướng dẫn Tổ đôn đốc kịp thời đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc bám sát nhiệm vụ chiến lược để tham mưu thực hiện; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đảm bảo đánh giá tiến độ đối với hoạt động khoa học công nghệ, tham mưu tổ chức hoạt động khoa học cho sinh viên; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện Đề án 771, Dự án 5.2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lớp Lào; Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; Phòng Đào tạo tập trung công tác tuyển sinh và biên soạn giáo trình; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng căn cứ tiến độ để thực hiện việc tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022 theo quy định; Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu công tác tổng kết, đánh giá năm 2022, sắp xếp kiện toàn bộ máy lãnh đạo; Phòng Kế hoạch - Tài vụ hướng dẫn, giám sát các đơn vị trong việc chấp hành chế độ tài chính… Thủ trưởng các đơn vị tập trung quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị đảm bảo quản lý về tiến độ công việc và chấp hành ngày công lao động.

     * Cũng trong sáng 4/9/2022, GS.TS. Trần Trung đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo 02 chuyên đề triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 – 2030.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ trình bày Đề xuất phương án xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch thực hiện năm 2021 – 2025 theo Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc; Phòng Đào tạo trình bày chuyên đề đề xuất chiến lược mở mã ngành mới, GS.TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị tham gia xây dựng các chuyên đề tập trung vào 05 nội dung chính: Làm rõ các chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc theo từng giai đoạn; Xác định các chỉ tiêu cần đạt được; Các số liệu hiện có; Giải pháp và lộ trình thực hiện; Đưa ra kiến nghị và đề xuất dựa trên thực trạng và nhu cầu thực tế.

Trong tuần tới, Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc (đơn vị được giao làm đầu mối xây dựng Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược) sẽ bố trí làm việc với từng đơn vị được phân công xây dựng Chuyên đề để thống nhất nội dung các chuyên đề cụ thể. Trên cơ sở đó, Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc sẽ xây dựng Đề án thực hiện Chiến lược của Học viện Dân tộc.

Ban biên tập

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068