Hội nghị Giao ban công tác tháng 1 năm 2020

07/01/2020

     Ngày 07/01/2020, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 1 năm 2020. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 12/2019, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 12 năm 2019, đã hoàn thành 226/227  nhiệm vụ.

     Về phương hướng công tác tháng 1 năm 2020, HVDT nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể như sau: Công tác Tổ chức, cán bộ: Hoàn thành việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng IV lên hạng III trong Ủy ban Dân tộc. Xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, tập thể để duyệt giao nhiệm vụ công tác cho các tập thể, cá nhân năm 2020. Công tác văn phòng : Tổ chức đón Tết Âm lịch và gặp mặt đầu xuân năm 2020. Quản lý văn bản đi, đến. Triển khai thực hiện công tác đôn đốc, tổng hợp và hành chính. Đảm bảo các điều kiện làm việc, phục vụ hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Học viện. Công tác chính trị, học sinh sinh viên: Chuẩn bị nội dung tổ , triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Học viện; Hội nghị Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 01/2020; họp Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phối hợp với Công đoàn Học viện đảm bảo chế độ cho công chức, viên chức và người lao động trong Học viện đón tết Nguyên đán năm 2020.  Công tác kế hoạch – Tài vụ: Xây dựng dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ. Trích quỹ phát triển sự nghiệp, Quỹ ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Phối hợp hoàn thiện hồ sơ chi tiền khám sức khỏe, chi thu nhập tăng thêm, tiền tết cho cán bộ, viên chức, NLĐ của HVDT. Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế: Ra Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở; Đăng ký sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm 2020. Tổng hợp báo cáo các cá nhân có hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019. Công tác bồi dưỡng: Đề xuất kế hoạch 2020 về triển khai Đề án theo QĐ số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác biên soạn chương trình, tài liệu (nhóm đối tượng 1, đối tượng 2) và nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 (chuyên đề tham khảo); Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án theo QĐ số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Đề xuất kế hoạch 2020 về triển khai bồi dưỡng cho cán bộ Lào theo Nghị quyết 16 của Chính phủ; Xây dựng Đề án tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Bồi dương KTCTDT); Xây dựng kế hoạch năm 2020. Về Công tác đào tạo, khảo thí đảm bảo chất lượng: Phòng Đào tạo bám sát Bộ Giáo dục và Đào tạo để có Quyết định mở mã ngành đào tạo của Học viện Dân tộc.  Xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 (mở mã ngành: 01 ngành mới, 2 ngành đang mở)…

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng12 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  ngày từ đầu năm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao:  Đề nghị các đơn vị trong Học viện căn cứ vào các nội dung công việc được giao trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2020 để triển khai thực hiện. Phòng Kế hoạch – Tài vụ khẩn trương tổng hợp, trình Giám đốc Học viện ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp làm căn cứ để các đơn vị bám sát, chủ động tham mưu, thảo luận, xin ý kiến Giám đốc Học viện cho chủ trương về từng nhiệm vụ để triển khai thực hiện.…rà soát đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu