Thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2021: Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

07/10/2021

1. Tên đề tài: Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Hoàng Đức Thành, Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc.

3. Các thành viên tham gia:

Họ và tên

     Đơn vị công tác

     Chức danh

ThS. Phan Hồng Thủy

Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc

Thành viên chính

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng

Nguyên Viện trưởng

Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Thành viên chính

PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn

Nguyên Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW

Thành viên chính

TS. Phạm Quý Tỵ

Nguyên Thứ trưởng

Bộ Tư pháp

Thành viên chính

CN. Nguyễn Chí Tuấn

Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc

Thành viên chính

ThS. Nguyễn Văn Giang

Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc

Thành viên chính, thư ký khoa học

CN. Trần Đăng Tiến

Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc

Thành viên chính, thư ký hành chính

4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021

6. Mục tiêu nghiên cứu

6.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tiến hành đề xuất nội dung và giải pháp góp phần hoàn thiện quy định pháp luật, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS&MN

6.2. Mục tiêu cụ thể

- Rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan để phát hiện những quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nhất quán của hệ thống pháp luật; những quy định, chính sách dân tộc không còn phù hợp với thực tiễn, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi; những chính sách dân tộc còn thiếu, chưa được ghi nhận trong các văn bản pháp luật... đối với vùng đồng bào DTTS&MN.

- Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN; chính sách hiện hành liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và chính sách đối với vùng đồng bào DTTS&MN đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14.

7. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp;

- Phương pháp so sánh;   

- Phương pháp phân tích.

8. Các nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1. Một số vấn đề lý luận về pháp luật, văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN.

Nội dung 2. Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN.

Nội dung 3. Quan điểm, giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách đối với người DTTS, vùng đồng bào DTTS&MN đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

9. Các sản phẩm chính

- Báo cáo tổng hợp;

- Báo cáo tóm tắt;

- Báo cáo chuyên đề;

- Kỷ yếu hội thảo;

- Báo cáo kiến nghị giải pháp;

- 2 bài tạp chí. 

                                                                       Ban Biên tập

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068