Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn  các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021

28/04/2021

     Sáng ngày 28/4/2021, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ  (KH& CN) cấp cơ sở năm 2021. Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý, cùng cá nhân  đăng ký chủ nhiệm các nhiệm vụ Khoa học công nghệ. GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, chủ trì buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp

       Năm 2021, Học viện Dân tộc thực hiện triển khai 05 nhiệm vụ KH&CN được các tổ chức đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm bao gồm : “Nghiên cứu quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Học viện Dân tộc”. Nghiên cứu mô hình tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030”. “Nghiên cứu mô hình tổ chức dạy tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030”.Khai thác kết quả hội thảo quốc tế Việt - Lào phục vụ công tác biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo Nghị quyết 16”. Và  “Nghiên cứu xây dựng mô hình công bố quốc tế tại Học viện Dân tộc”.

     Qua xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn của cá nhân, tổ chức đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2021, Hội đồng đã đánh giá cao các thuyết minh đề tài được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học và tính thực tiễn cao, nêu được khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, luận giải rõ ràng về tính cấp thiết phải thực hiện đề tài. Nội dung nghiên cứu bám sát mục tiêu và yêu cầu đặt hàng. Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra. Sản phẩm khoa học dự kiến đạt được có định lượng cụ thể. Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài.

     Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, GS.TS Trần Trung, chủ tịch Hội đồng kết luận:  Đây là các đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn, có tính khả thi cao, nghiên cứu vấn đề có tính cấp thiết trong việc  phát triển Học viện Dân tộc trong thời gian tới. Chủ tịch hội đồng đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, thuyết minh đề tài của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm.

     Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu các Chủ nhiệm và nhóm thực hiện Đề tài chỉnh sửa các lỗi văn bản, chỉnh sửa mục tiêu chung đề tài, phần tổng quan cần viết ngắn gọn, tập trung cho khu vực nghiên cứu, làm rõ các phương pháp nghiên cứu theo từng nội dung, rà soát kinh phí cho phù hợp với nội dung nghiên cứu.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068