Giới thiệu kết quả SKKN năm 2020: “Quy trình xác định các công bố khoa học quốc tế tại Học viện Dân tộc”

30/12/2020

1. Tên Sáng kiến kinh nghiệm: “Quy trình xác định các công bố khoa học quốc tế tại Học viện Dân tộc”

2. Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, ThS. Nguyễn Thị Hảo.

3. Đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020

5. Nội dung chính của Sáng kiến kinh nghiệm:

5.1. Mục đích của sáng kiến:

Đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện Quy trình xác nhận các công bố khoa học quốc tế tại Học viện Dân tộc.

5.2. Các bước thực hiện quy trình xác nhận các công bố khoa học quốc tế

Thực hiện xét công nhận các bố khoa học theo một quy trình khoa học chặt chẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Học viện Dân tộc ra thông báo đề nghị công nhận các công bố khoa học quốc tế năm 2020.

Bước 2: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận các công bố khoa học quốc tế. Các cá nhân có công bố khoa học quốc tế nốp Đơn đề nghị công nhận công bố khoa học quốc tế về phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tiến hành đối chiếu, thẩm định thông tin và tổng hợp danh sách trên cơ sở dữ liệu quy định.

Bước 4: Báo cáo Giám đốc Học viện Dân tộc xem xét, ban hành Giấy chứng nhận theo danh sách đã tổng hợp làm căn cứ thực hiện chế độ cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ công nhận công bố khoa học quốc tế và gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

5.3. Tính mới của sáng kiến:

Tính mới của sáng kiến được thể hiện theo một quy trình khoa học, chặt chẽ, theo các bước như sau:

Bước 1: Học viện Dân tộc ra thông báo đề nghị công nhận các công bố khoa học quốc tế năm 2020.

Bước 2: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận các công bố khoa học quốc tế. Các cá nhân có công bố khoa học quốc tế nốp Đơn đề nghị công nhận công bố khoa học quốc tế về phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tiến hành đối chiếu, thẩm định thông tin và tổng hợp danh sách trên cơ sở dữ liệu quy định.

Bước 4: Báo cáo Giám đốc Học viện Dân tộc xem xét, ban hành Giấy chứng nhận theo danh sách đã tổng hợp làm căn cứ thực hiện chế độ cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ công nhận công bố khoa học quốc tế và gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Sau khi thẩm định, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo Giám đốc Học viện xem xét, ban hành Giấy chứng nhận theo Danh sách đã tổng hợp làm căn cứ thực hiện chế độ cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

5.5. Ưu, nhược điểm của sáng kiến:

* Ưu điểm của sáng kiến

 Thực hiện đúng các quy định trong xác định các công bố khoa học quốc tế. Bảo đảm thực hiện hoạt động công nhận các công bố khoa học quốc tế theo một trình tự khoa học, hợp lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, tiết kiệm thời gian, phát huy được vai trò của nhiều lực lượng, nhiều cá nhân tham gia vào hoạt động này một cách có trách nhiệm và hiệu quả cao.

* Nhược điểm của sáng kiến

Quy trình mới được triển khai thực hiện trong một thời gian ngắn nên còn không ít lúng túng và chưa thật sự thống nhất cả về nhận thức và hành động của một số cá nhân trong các đơn vị.

5.6. Khả năng áp dụng của sáng kiến

Sáng kiến về quy trình xác định các công bố khoa học quốc tế tại Học viện dân tộc đã được áp dụng tại Học viện dân tộc từ tháng 7/2020 đến nay.

Để áp dụng sáng kiến này cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có quy định chặt chẽ và hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện

- Các cá nhân tổ chức có liên quan phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với hoạt động này

5.7. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến

Thực hiện công nhận các công bố khoa học quốc tế theo đúng quy trình trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của các công trình khoa hoc quốc tế. Các công trình khoa học quốc tế đã được thẩm định ngay sau khi có đơn đề nghị sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức của các cá nhân, tập thể đề nghị công nhận. Các công trình khoa học được công nhận kịp thời sẽ tạo động lực rất quan trong cho mỗi cá nhân khi tham gia công bố khoa học quốc tế. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các cá nhân, tổ chức kiểm nghiệm năng lực nghiên cứu khoa học, tạo vị thế của Học viện trong các mối quan hệ trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở chất lượng thực hiện quy trình công nhận các công bố khoa học, một mặt sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động này, thu hút đông đảo cá nhân, tổ chức thực hiện quy trình; mặt khác sẽ trực tiếp góp phần nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên ở Học viện. Từ đây sẽ tạo nên môi trường sư phạm, môi trường nghiên cứu khoa học lành mạnh, dân chủ góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Học viện trong thời gian tới.

Ban Biên tập

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068