Giới thiệu kết quả SKKN cơ sở năm 2020: “Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác chuyên môn của Học viện Dân tộc”

30/12/2020

1. Tên Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác chuyên môn của Học viện Dân tộc

2. Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Hồng Hải, KS. Phạm Văn Hiếu.

3. Đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020

5. Nội dung chính của Sáng kiến kinh nghiệm:

5. Mục đích của sáng kiến:

Giải quyết những thiếu hụt trong  khai thác và sử dụng những dữ liệu (đã phân tích ở trên), góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Học viện Dân tộc.

Tạo ra môi trường nghiên cứu, học tập từ đó chuyển đổi thông tin thành tri thức phục vụ công tác chuyên môn. Đồng thời hướng tới sự hiện đại hóa trong phương thức tìm kiếm thông tin.

6. Các nội dung chính của sáng kiến

6.1. Thực trạng của nội dung/giải pháp cần nghiên cứu

Việc nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện vẫn còn những hạn chế nhất định do một số nguyên nhân sau:

- Khó khăn về tìm kiếm nguồn tài liệu

- Khó khăn về tìm kiếm và xử lý số liệu

Đối với những đề tài trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, các số liệu đóng vai trò hết sức quan trọng. Các số liệu đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể không phải là dễ tìm kiếm mà Ban chủ nhiệm cần phải liên hệ với từng Ban ngành, Hiệp hội, cơ quan,... nhất định để thu thập. Nhưng thực tế, các đơn vị này chưa thực sự hỗ trợ trong việc cung cấp số liệu.

6.2. Nội dung sáng kiến

Dựa vào những khó khăn mà đã phân tích ở trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những năm qua, nhóm tác giả nhận thấy rằng việc sử dụng bộ cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ là rất cần thiết, đặc biệt trong xu hướng phát triển của những năm tới. Nhóm tác giả đã nghiên cứu các phương án khả thi và quyết định lựa chọn hệ sử dụng bộ cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ của Hội Liên hiệp thư viện Việt Nam. Nguồn tài liệu đầu vào của CSDL này là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi là kết quả nghiên cứu), được thực hiện trên phạm vi toàn quốc dưới dạng các đề tài, dự án, gồm:

- Các đề tài dự án thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước;

- Các đề tài, dự án độc lập cấp nhà nước;

- Các đề tài, dự án cấp bộ;

- Các đề tài, dự án cấp tỉnh/thành phố;

- Các đề tài, dự án cấp cơ sở.

CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam cung cấp cho ngườì sử dụng phương tiện tìm tin phong phú, đa dạng và đặc thù đối với loại tài liệu là các công trình nghiên cứu khoa học. Người sử dụng có thể tìm tin theo các tiêu chí như: tên đề tài; tên chủ nhiệm đề tài hoặc cán bộ phối hợp nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu; tên cơ quan chủ trì đề tài; năm kết thúc đề tài; địa điểm thực hiện đề tài...Cùng với các thông tin chi tiết của biểu ghi thư mục, CSDL này còn cung cấp cho người sử dụng toàn văn các báo cáo kết quả nghiên cứu bao gồm:

Công bố khoa học và công nghệ: Cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, đã có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF.

Nhiệm vụ KHCN :Là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Nguồn tài liệu ngoại văn Pro Quest: Nguồn tài liệu ngoại văn.

6.3 Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến

Qua thời gian áp dụng sáng kiến, nhóm tác giả có những đánh giá như sau:

          Thứ nhất, thông tin từ cơ sở dữ liệu là nguồn thông tin chính thức, giúp tập thể lãnh đạo Học viện Dân tộc có cái nhìn đa chiều trên mọi lĩnh vực tạo điều kiện nâng cao công tác hoạch định chiến lược, chính sách, quản lý và điều hành…

Thứ hai, thông tin từ CSDL về KH&CN sẽ là nguồn thông tin tham khảo chính thức và quan trọng phục vụ các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN nói chung, nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Dân tộc.

Thứ ba,việc công khai các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm kết quả của các nhiệm vụ đã triển khai và các nhiệm vụ đang triển khai) sẽ bảo đảm khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp các nhiệm vụ KH&CN gây lãng phí nguồn lực; qua đó sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu triển khai và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN.

7. Sản phẩm chính: Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068