Giới thiệu kết quả sáng kiến cấp cơ sở năm 2019: “Xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Học viện Dân tộc”

06/12/2019

Nhóm tác giả: Đậu Thế Tụng và Nguyễn Thị Kiều Nhung, Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc (HVDT) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Dân tộc, được thành lập năm 2016 trên cơ sở tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ dân tộc. Cùng với chức năng, nhiệm vụ được thay đổi, bổ sung, mô hình tổ chức, bộ máy và hoạt động của HVDT cũng có nhiều thay đổi.

Theo quy định tại Quyết định 407/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017, HVDT có 20 phòng, khoa, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau khi tổ chức lại, đội ngũ công chức, viên chức của HVDT được sáp nhập cơ học của hai đơn vị. Theo đó, Ban Giám đốc HVDT gồm 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc; đội ngũ lãnh đạo cấp phòng sau khi tổ chức lại là 27 người. Tính đến thời điểm tháng 5/2019, số lượng đội ngũ Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương của HVDT là 25 người, trong đó có 10 Trưởng phòng và tương đương. Căn cứ vào thực trạng số đơn vị trực thuộc HVDT là 20 đơn vị, trong đó có 19 đơn vị đã đi vào hoạt động, việc kiện toàn đội ngũ Lãnh đạo cấp phòng và tương đương đối với các đơn vị tối thiểu bao gồm 1 Trưởng và 1 phó Trưởng đơn vị. Số lượng cần thiết sau khi kiện toàn là 38 người, trong khi số lượng thực tế tại HVDT là 25 người.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và tương đương là hết sức cần thiết nhằm kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và chuyên môn của đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HVDT. Tuy nhiên, việc kiện toàn các chức danh quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức cần thiết phải có văn bản quy định tiêu chuẩn phù hợp với thực tế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, mang tính đặc thù và phù hợp với các văn bản quản lý của cơ quan cấp trên đã ban hành. Xuất phát từ thực trạng trên, chúng tôi đề xuất thực hiện sáng kiến Xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Học viện Dân tộc để áp dụng cho việc lựa chọn, đề xuất bổ nhiệm đội ngũ Lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đồng thời là cơ sở để đề xuất cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức của HVDT.

- Phạm vi áp dụng sáng kiến: Công tác tổ chức cán bộ của Học viện Dân tộc.

- Đối tượng của sáng kiến: Viên chức trong quy hoạch tại các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc.

- Mục đích của sáng kiến:

+ Xây dựng tiêu chuẩn chức danh Lãnh đạo cấp phòng và tương đương của HVDT góp phần giải quyết vướng mắc trong công tác cán bộ, đó là sự cần thiết phải có văn bản quy định tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh lãnh đạo cấp phòng của HVDT. Là căn cứ đề xuất bổ nhiệm những viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn về đức và tài, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của HVDT.

+ Xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương là căn cứ để đội ngũ viên chức của HVDT tự rèn luyện, trau dồi, học tập hoàn thiện bản thân, phấn đấu đáp ứng định hướng phát triển trong tương lai.

- Sáng kiến được áp dụng sẽ đóng góp vào việc: Quản lý hồ sơ, lập kế hoạch thu thập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, khai thác sử dụng hồ sơ, lưu giữ bảo quản hồ sơ, tài liệu. Việc lập hồ sơ tài liệu được khoa học, giúp cho việc tra tìm văn bản được nhanh chóng, hiệu quả.

- Nội dung sáng kiến: Sáng kiến nêu nội dung tiêu chuẩn lãnh đạo cấp phòng và tương đương của văn bản đang quy định, chỉ ra sự bất cập trong văn bản đang thực hiện và nhu cầu cần thiết xây dựng sáng kiến phù hợp với hoạt động của HVDT. Từ các căn cứ hiện hành đã có sự sửa đổi, bổ sung nhóm tác giả cụ thể hóa thành văn bản phù hợp với HVDT về phạm vi và đối tượng quy trình xây dựng và đóng góp của nhóm tác giả trong việc xây dựng sáng kiến.

- Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến: Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương của HVDT được áp dụng góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, công tác cán bộ của HVDT. Tiêu chuẩn là cơ sở đề xuất bổ nhiệm, kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương hiện đang còn thiếu của HVDT.

Kết luận

Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương là một trong những văn bản quản lý liên quan đến công tác cán bộ. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện theo các tiêu chuẩn được quy định góp phần giải quyết vướng mắc trong việc sử dụng căn cứ để thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Đồng thời, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương được ban hành phải phù hợp với tình hình thực tế, chức năng và nhiệm vụ của HVDT sau khi thành lập và đi vào hoạt động.

Kết quả của việc áp dụng và triển khai quy định về tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương sẽ góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả chuyên môn trong công tác quản lý của HVDT. Để sáng kiến phát huy hiệu quả, trong thời gian tới ngoài việc áp dụng đối với viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định của sáng kiến, cần có giải pháp quy hoạch viên chức có định hướng phát triển để cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho công tác quản lý của HVDT trong tương lai.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068