Giới thiệu kết quả sáng kiến cấp cơ sở năm 2018: Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ của Học viện Dân tộc

04/10/2019

     Chủ trì sáng kiến: Ths. Hoàng Thị Xuân, Ths Ngô Thị Trinh

    Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một nhiệm vụ cơ bản của các cơ sở giáo dục đại học. Đây được coi biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Do đó, tăng cường hoạt động NCKH, chú trọng bồi dưỡng năng lực NCKH cho nghiên cứu viên, giảng viên trẻ là một trong những nhiệm cấp thiết của các trường đại học trong đó có Học viện Dân tộc.

     Học viện Dân tộc là cơ sở NCKH, giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, đảm nhiệm nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học, sau đại học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ cơ bản, là động lực và phương thức để nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nhiều sản phẩm cho cộng đồng và phục vụ xã hội. Vì vậy, nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ là con đường ngắn và hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo. Từ đó, tạo cơ sở vững chắc để cao chất lượng NCKH và đào tạo tại Học viện Dân tộc. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động bồi dưỡng năng lực NCKH cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ của Học viện Dân tộc hiện nay còn có những hạn chế, bất cập đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động NCKH của Học viện Dân tộc. Mặc dù trong thời gian qua, Học viện Dân tộc cũng đã có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ. Tuy nhiên, những giải pháp đó chưa tạo được những chuyển biến về chất của đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ. Vì vậy, việc đưa ra những giải pháp mới để tạo bước phát triển về chất của đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ là rất cần thiết.

- Phạm vi áp dụng sang kiến: Sáng kiến được thử nghiệm và thực hành tại các viện, phòng, khoa của Học viện Dân tộc

- Đối tượng của sang kiến: Các giảng viên, nghiên cứu viên trẻ của Học viện Dân tộc

- Mục đích của sáng kiến: Sáng kiến nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho các đơn vị trong Học viện Dân tộc trong việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học.

- Sáng kiến được áp dụng sẽ đóng góp vào việc: Cung cấp một số giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên khoa học nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ của Học viện Dân tộc.

 Nội dung của sáng kiến:

     Sáng kiến gồm những nội dung cơ bản sau: Quan niệm và các yếu tố cấu thành năng lực nghiên cứu khoa học; Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên, giảng viên trẻ ở Học viện Dân tộc hiện nay; Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên, giảng viên trẻ ở Học viện Dân tộc hiện nay:

Một là, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất cho đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ.

Hai là, tạo động lực để thu hút nghiên cứu viên, giảng viên trẻ tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu khoa học.

Ba là, tạo môi trường để nghiên cứu viên, giảng viên trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bốn là, phát huy vai trò của mỗi nghiên cứu viên, giảng viên trẻ trong tự học, tự nghiên cứu.

Hiệu quả của sáng kiến: Góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho Học viện Dân tộc trong việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ đó nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên trẻ, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện Dân tộc trong thời gian qua.

Kết luận và kiến nghị

     Từ thực tiễn cho thấy, công thức để dẫn đến thành công trong NCKH là: “Năng lực nghiên cứu + Động lực nghiên cứu + Môi trường nghiên cứu tốt = Thành công trong NCKH”. Năng lực NCKH là yếu tố cơ bản, quyết định kết quả NCKH của mỗi nhà khoa học cũng như tổ chức NCKH. Do đó, nâng cao năng lực NCKH của nghiên cứu viên, giảng viên trẻ Học viện Dân tộc hiện nay là đặc biệt cấp thiết, không chỉ trực tiếp góp phần hoàn thiện nhân cách của đội ngũ nhà khoa học, nhà giáo mà còn có ý nghĩa lớn đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Học viện. Vì vậy, trong thời gian tới Học viện Dân tộc cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động nghiên cứu khoa học, ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần trực tiếp vào sự phát triển chung của Học viện Dân tộc./.

 

 

Tin liên quan