Đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Bộ

27/10/2020

     Ngày 27/10/2020, tại Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng  và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phươngMã số: ĐTCB.UBDT.01.18. Đề tài do Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dân tộc và miền núi, Học viện Dân tộc chủ trì,  TS Phí Hùng Cường làm chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu có TS Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Thành viên Hội đồng nghiệm thu; đại diện cơ quan quản lý và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

     Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, TS Phí Hùng Cường báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng việc thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số để xác định nhu cầu đặt ra và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

     Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đề tài đã phân tích làm rõ một số nội dung chính: (i) Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; (iii) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; (iv) Đánh giá, phân tích kết quả, tác động của các giải pháp, cơ chế, chính sách (của trung ương và địa phương) về thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; (v) Xác định nhu cầu đang đặt ra về việc thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; (vi) Đề xuất các nhóm giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

     Về phía thành viên Hội đồng, các chuyên gia cho rằng đây là lĩnh vực nghiên cứu khó, phạm vi rộng, là công trình khoa học được nghiên cứu công phu, thực hiện nghiêm túc, đánh giá cao nội dung và giá trị thực tiễn của đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng cấp cơ sở, tuy nhiên lưu ý bám sát thuyết minh đề tài, hợp đồng, từ khóa: tuyển dụng, thu hút, sử dụng; cán bộ, công chức, viên chức, phần tổng quan nghiên cứu bổ sung kinh nghiệm quốc tế; Phương pháp nghiên cứu định lượng cần mô tả rõ hơn, biểu đồ số liệu cần lập luận, phân tích chặt chẽ; nguồn trích dẫn; chỉnh sửa lỗi kỹ thuật.

     Thay mặt Hội đồng TS. Phan Văn Hùng kết luận: Đánh giá cao kết quả đề tài và yêu cầu chủ nhiệm đề tài tiếp thu chỉnh sửa báo cáo tổng hợp theo ý kiến đánh giá nhận xét của Hội đồng như: cấu trúc báo cáo cho hợp lý; sửa lại báo cáo tóm tắt; báo cáo kiến nghị; sắp xếp tổng quan theo logic; sửa lỗi morat, trình bày, thể thức theo đúng quy định. Kết quả phiên họp, Hội đồng đánh giá Đề tài xếp loại “Đạt” và đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng./.

Phí Hùng Cường

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068