Họp trực tuyến rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân năm 2021

11/08/2021

     Sáng ngày 11/8/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp trực tuyến rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân năm 2021. Chủ trì cuộc họp, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Văn Phòng; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Khoa Sau đại học; Khoa Dự bị đại học; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; Viện nghiên cứu Văn hóa dân tộc.

GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì buổi họp trực tuyến

     GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu tại cuộc họp: Nhằm rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân kinh phí thực hiện năm 2021, căn cứ nhiệm vụ chuyên môn được giao các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai; xem xét diễn biến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 để đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch, dự toán cho phù hợp.

    Sau nội dung báo cáo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ, lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị đã thảo luận, đề xuất phương án thực hiện tập trung vào những nội dung: Đối với nhiệm vụ dự bị đại học, chi lương và các khoản phụ cấp theo lương; nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo, nghiên cứu thực tế của giảng viên…Tập trung rà soát tiến độ giải ngân để có giải pháp đối với nhiệm vụ đã được phê duyệt kế hoạch, dự toán, làm rõ công việc đang triển khai giải ngân, công việc chậm tiến độ; những đầu việc chưa được phê duyệt kế hoạch, các đơn vị chuyên môn báo cáo tiến độ triển khai, nguyên nhân chậm tiến độ. Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất điều chỉnh kế hoạch, dự toán đảm bảo hợp lý, khả thi trong triển khai thực hiện.

     Kết luận cuộc họp, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện và có những đề xuất kịp thời. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch, dự toán đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ rà soát nhiệm vụ, đề xuất phương án thực hiện; Phòng Kế hoạch - Tài vụ tổng hợp nội dung, hoàn thiện văn bản báo cáo Giám đốc HVDT và đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét điều chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2021 cho HVDT.                                                                                       

                                                                                       Thu Phương

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068