Họp trực tuyến hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2030; thông qua dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc

13/09/2021

      Ngày 13/9/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp trực tuyến hoàn thiện Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030; thông qua dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVDT. Chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự cuộc họp có Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thư ký Hội đồng HVDT và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

GS. TS. Trần Trung chủ trì cuộc họp

      GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu tại cuộc họp: Tiếp thu các nội dung góp ý, đơn vị chủ trì nhiệm vụ đã tổng hợp, chọn lọc để chỉnh sửa dự thảo văn bản; căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị báo cáo và giải trình; khuyến khích đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến, cùng thảo luận để hoàn thiện văn bản.

      TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chích sách dân tộc trình bày dự thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030 với một số nội dung được tiếp thu chỉnh sửa: Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tập trung vào hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đào tạo; giai đoạn 2026-2030 tập trung vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Các giải pháp trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tổ chức bộ máy, đội ngũ và loại hình đơn vị tự chủ, cơ sở vật chất và tài chính. Nội dung thảo luận tập trung vào vấn đề liên quan đến thời điểm đánh giá, cập nhật số liệu và xác định nhiệm vụ trọng tâm; các chỉ tiêu cụ thể được định lượng, bên cạnh đó chú trọng mô tả quy mô theo giai đoạn; trích lục chỉ tiêu và lộ trình phân kỳ thành phụ lục; thống nhất trích dẫn văn bản; rà soát tên các đơn vị; bổ sung một số văn bản làm căn cứ; xác định loại hình dịch vụ công.

      TS. Đậu Thế Tụng, quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo, giải trình góp ý của các đơn vị trực thuộc HVDT về Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVDT. Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề về điều chỉnh một số cụm từ liên quan đến công tác dân tộc, rà soát tên các đơn vị, bổ sung văn bản vào căn cứ ban hành Quyết định; chiến lược phát triển phải được tích hợp vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVDT…

      Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa nội dung cho phù hợp để hoàn thiện văn bản; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng thủ tục, quy trình, đảm bảo tiến độ đề ra./.

                                                                              Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068